Juurdepääsutingimused

Click here to read the Terms of Access in English

VEEBISAIDI OPERAATOR

Käesoleva Veebisaidi operaatoriks on Premier Farnell UK Limited, Inglismaal ja Walesis registreeritud äriühing (registrinumber 00860093) (mis tegutseb ja mida tuntakse nimetuse „Farnell” all või, kui kontekst seda nõuab, nimetuse „Meid”, „Meie” või „Meile” all) või selle nimel. Meie registreeritud asukoht on 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, INGLISMAA.

Meie UK KMKR number on: 169680322.

Kõik käesolevat veebilehte puudutavad teated tuleb saata sellele aadressile, e-postiaadressile, faksinumbrile või telefoninumbrile (sõltuvalt sellest, mis neist on teate sisu arvestades asjakohane), mille leiab meie Veebisaidi Kontaktlehelt).

Kui Teil on tarvis võtta Meiega ühendust mis tahes muul käesoleva Veebisaidiga seotud põhjusel, palume Teil saata oma teade kirjalikult meie Veebihaldurile Meie registreeritud aadressile või saake teade e-postiga aadressile info-ee@farnell.com.

Palume Teil lugeda läbi allpool toodud Farnelli Veebisaidi Juurdepääsutingimused. Tingimused, millistel Teil on õigus käesoleva Veebisaidi poole pöörduda ja seda kasutada, on sätestatud käesolevates Juurdepääsutingimustes. Asjaolu, et Te pöördusite käesoleva Veebisaidi poole näitab, et Te olete Juurdepääsutingimused läbi lugenud ja aktsepteerinud neid kui enesele siduvaid.

TÄHTIS: TE NÕUSTUTE JA AKTSEPTEERITE ASJAOLU, ET KÄESOLEVAD TINGIMUSED VÕIVAD MIS TAHES AJAL ETTETEATAMISETA MUUTUDA NING ET NIMETATUD MUUDATUSED MUUTUVAD TEILE KOHUSTUSLIKUKS VIIVITAMATULT PÄRAST MUUDATUSE KEHTESTAMIST IGA KORD, KUI TE VEEBISAIDILE SISENETE. TEIE VASTUTATE KÄESOLEVA LEHEKÜLJE REGULAARSE KÜLASTUSE EEST, EESMÄRGIGA TUTVUDA KEHTIVATE JUURDEPÄÄSUTINGIMUSTEGA, MIS TEILE SIDUVAD ON.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL OLEVA INFORMATSIOONI ÕIGSUS JA KÄTTESAADAVUS

Kogu käesoleval Veebisaidil sisalduv informatsioon ja kõik siin avaldatud materjalid on koostatud üksnes pakkumaks üldist teavet Meie ning Meie poolt müüdavate toodete ja (kui see on asjakohane) teenuste kohta. Kogu käesoleval Veebisaidil avaldatud informatsioon ja kõik materjalid on esitatud heas usus ning Teie mugavust silmas pidades, ja neid võib kasutada üksnes teavitamise eesmärgil ning alati üksnes kooskõlas käesolevate Juurdepääsutingimustega.

Me üritame kanda hoolt selle eest, et kogu käesoleval Veebisaidil esitatud informatsioon ja kõik avaldatud materjalid oleksid õiged ja kaasajastatud. Siiski me ei esita ühtegi (ei selgesõnaliselt ega kaudselt väljendatud) avaldust ega kinnitust (seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses) selle kohta, et käesoleval Veebisaidil esitatud informatsioon ja materjalid on täpsed, kõikehõlmavad, kontrollitud või täielikud. Konkreetselt ei esita me ühtegi (ei selgesõnaliselt ega kaudselt väljendatud) avaldust ega kinnitust selle teabe või materjalide sobivuse kohta mis tahes konkreetseks eesmärgiks. Veebisaidil olevat informatsiooni ei saa mingil moel käsitleda mis tahes vormis antud nõuande ja/või soovitusena. Farnell ei võta endale kohustust Veebisaidil olevat informatsiooni ja/või materjale värskendada ega korrigeerida, kuid Me jätame endale õiguse parendada ja/või muuta (sh eemaldada) selle informatsiooni raames kirjeldatud tooteid ja/või programme ning kustutada ja/või teisaldada nimetatud informatsiooni mis tahes ajal ja eelnevalt teavitamata.

Ehkki me üritame tagada, et käesolev Veebisait on tavapäraselt kättesaadav 24 tundi ööpäevas, ei vastuta me selle eest, kui Veebisait on mis tahes ajal ja põhjusel ning mis tahes perioodi vältel või üldse mittekasutatav. Juurdepääsu käesolevale Veebisaidile võib peatada ajutiselt või püsivalt ilma sellest ette teatamata.

TOOTE ÜKSIKASJAD

Informatsioon, mille Farnell käesoleval Veebisaidil avaldab, võib sisaldada viiteid või ristviiteid Farnelli toodetele, programmidele ja teenustele, mida Teie riigis ei pakuta või pole kasutatavad. Seesugused viited ei tähenda seda, et Farnell kavatseb pakkuda neid tooteid, programme või teenuseid Teie riigis. Soovitame Teil kõikidel juhtudel pidada nõu kohaliku Farnelli ärikontaktiga saamaks teavet nende toodete, programmide ja teenuste kohta, mis Teile kättesaadavad on.

JUURDEPÄÄS JA INFORMATSIOONI KASUTAMINE

Teie juurdepääs käesolevale Veebisaidile on piiratud rangelt õigusega tutvuda, kasutada, alla laadida ja salvestada Veebisaidil olevat informatsiooni üksnes Teie õiguspäraseks isiklikus või firmasiseseks kasutamiseks. Käesoleva Veebisaidi kasutamine mis tahes muul eesmärgil, peale käesolevates Juurdepääsutingimustes nimetatute, või mis tahes pöördumine, sõltumata eesmärgist, Farnelli arvutisüsteemi teiste valdkondade või süsteemis sisalduva muu teabe poole, või sellise pöördumise katse on rangelt keeratud ja võib anda aluse kahjunõude esitamiseks ja/või tuua kaasa kriminaalmenetluse algatamise Teie vastu.

INTELLEKTUAALSE OMANDIÕIGUSE TEADE

Käesoleval Veebisaidil sisalduv informatsioon ja avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi õigustega (sh, kuid mitte üksnes, õigused kaubamärkidele, ärisaladused ja patendid), mille omanikud või Me oleme või mida Me kasutame litsentsi alusel. Mis tahes seesugust informatsiooni ja materjale puudutavad õigused on reserveeritud Meile või meie kolmandatest isikutest litsentsiandjatele.

Te võite käesoleva Veebisaidi üksikuid osi kohalikule kõvakettale alla laadida ja/või välja trükkida üksnes isiklikuks kasutamiseks ja isikliku teabena, või üksnes Teie ettevõtte sisemiseks kasutamiseks ning seda tingimustel, et säilitate kõigis allalaaditud materjalides ja/või tehtud koopiates kõik teated autoriõiguste, muude omandiõiguste või muud intellektuaalse omandi õigust puudutavad teated, mida materjali originaalid sisaldavad. Mistahes failide allalaadimine toimub Teie oma riisikol.

Te tunnistate, et kõik nimetatud autoriõiguse ja/või muude intellektuaalse omandi õiguse alla kuuluvaid materjale puudutavad omandiõigused on ja jäävad Meie omandisse või Meie kolmandatest pooltest litsentsiandjate omandisse ning Te kohustute mitte omandama mis tahes õigusi nimetatud materjalidele, välja arvatud need, mida eespool on nimetatud.

Käesoleval Veebisaidil kirjeldatud tooted, tehnoloogia või protsessid võivad olla kaitstud muude intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Meile või muudele kolmandatele isikutele, ja Te kohustute mitte omandama mis tahes õigusi nimetatud toodetele, tehnoloogiatele või protsessidele.

Teil ei ole õigust ilma meie eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta mis tahes käesoleval Veebisaidil sisalduvat informatsiooni ja/või materjali reprodutseerida (tervikuna ega osaliselt), muuta, dekompileerida, lahti võtta ega edastada ega kasutada mis tahes ärieesmärgil (välja arvatud ulatuses, mida eespool on selgesõnaliselt nimetatud).

HÜPERTEKSTLINGID

Käesolev Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või olla lingitud teistelt veebisaitidelt, mida Farnell ei halda ja mis on Farnellist sõltumatud. Lingid käesolevalt Veebisaidilt eksisteerivad üksnes mugavuse ja teavitamise eesmärgil. Farnell ei vastuta ega kontrolli nende veebisaitide sisu ega tee ühtegi (selgesõnaliselt või kaudselt väljendatud) kinnitust ega avaldust mitte ühegi muu käesoleva Veebisaidiga lingitud või käesolevale Veebisaidile linki sisaldavate veebisaitide kohta. Mis tahes sellistele veebisaitidele suunavate või nendelt lähtuvate linkide lisamine Veebisaidile ei kujuta endast nende veebisaitide, nende pakkujate, toodete ja/või teenuste heakskiitu, sponsorlust ega soovitamist Farnelli poolt. Mis tahes muu veebisait või dokument võib sisaldada Hüpertekstlinke või teisi käesolevale Veebisaidile juhtivaid viitasid üksnes Meie eelneval kirjalikul nõusolekul. Käesoleva Veebisaidi poole pöördumisel Te tunnistate ja nõustute sellega, et Teie kohuseks on rakendada ettevaatusmeetmeid selleks, et mis tahes informatsioon ja/või materjal, mida käesolev Veebisait sisaldub ja/või mis on lingitud käesolevale Veebisaidile või sellele suunab, ja mille Te endale kasutamiseks valite, on puhas sellistest objektidest nagu viirused, ussviirused, trooja hobused ja muud destruktiivse iseloomuga objektid.

INFORMATSIOONI EDASTAMINE FARNELLILE

Farnell ei soovi saada Teilt käesoleva Veebisaidi kaudu konfidentsiaalset või omandiõigusega kaitstud informatsiooni. Saates Farnellile käesoleva Veebisaidi vahendusel mis tahes materjale, märkusi, ettepanekuid, ideesid, graafikat või muud teavet (sh, piiranguteta, kasutades Veebisaidil pakutavat Meiega kontaktivõtu võimalusi) annate Teie Farnellile piiramatu ja mitte-eksklusiivse, tagasivõtmatu, kasutustasust vaba õiguse kasutada, reprodutseerida, kuvada, täita, muuta, edastada ja jaotada neid materjale (vastavalt kirjeldusele) ning Te nõustute samuti sellega, et Farnellil on õigus kasutada vabalt mis tahes ideesid, kontseptsioone, oskusteavet või meetodeid, mida Te Meile mis tahes eesmärgil edastate. Siiski, välja arvatud juhul, kui Me oleme Teilt selleks luba küsinud või kui Me oleme teavitanud Teid eelnevalt sellest, et kavatseme Teie poolt Veebisaidi konkreetses osa kaudu edastatud materjale või informatsiooni Teie nime all avaldada või muul viisil kasutada, või välja arvatud juhul, kui Me oleme kohustatud tegema seda seaduse alusel, ei avalda Me Teie nime ega avalikusta muul viisil Teie poolt Meile edastatud materjale ega informatsiooni.

OSTUTINGIMUSED

Ostutingimused sisaldavad neid tingimusi, millega Me võime nõustuda käesoleval Veebisaidil sisalduvaid kaupu ja/või teenuseid Teile müüma. Juhul, kui Me sõlmime Teiega lepingu(d) nimetatud kaupade ja/või teenuste Teile müümiseks, on (juhul, kui käesolevate Juurdepääsutingimuste ja Ostutingimuste vahel ilmnevad vastuolud) ülemuslikuks Ostutingimused.

TERRITOORIUMI PUUDUTAV AVALDUS

Käesoleval Veebisaidil esitatud informatsioon ja materjalid ei ole esitatud mis tahes isikule või äriühingule, kes asuvad mis tahes jurisdiktsioonis, kus selle informatsiooni ja materjalide kasutamine võib olla vastuolus kohaldatavate mis tahes riigivõimuorganite või regulatiivorganite või isereguleeruvate organite poolt kehtestatud seaduste, reeglite või määrustega, ning kus Meil ei ole õigust nimetatud informatsiooni esitada, ja nimetatud isikutel pole lubatud seda informatsiooni kasutada.

Te peate ise veenduma, et võite seaduslikult käesoleva Veebisaidi poole pöörduda ja seda kasutada, veebilehekülgi lugeda ja/või tegutseda nendel lehekülgedel sisalduva informatsiooni või materjalide alusel. Me ei võta endale mitte mingit vastutust lubamatu pöördumise eest ega Teie tegevuse eest nimetatud asjaoludega seoses. Kahtluse vältimiseks olgu sätestatud, et Te tunnistate, et käesolev Veebileht on väljatöötatud ja tehtud kasutamiseks kättesaadavaks Ühendkuningriigist ning on mõeldud kasutamiseks Eesti Vabariigis.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Web Site is designed and made available for use in the United Kingdom only.

VASTUTUS

Me ei vastuta SÕLTUMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGU, VÄÄRTEO (SH HOOLETUSE), SEADUSLIKU KOHUSTUSE, PIIRANGU VÕI MUU SARNASE RIKKUMISEGA, mis tahes nõuete ega mis tahes otseste, kaudsete, SPETSIIFILISTE ega tingimuslike kahjude (sh, piiranguteta, saamata jäänud kasu, TULU, EELDATAVA KOKKUHOIU, FIRMAVÄÄRTUSE, ANDMETE VÕI ÄRIVÕIMALUSTE) eest, sõltumata nende iseloomust ja sõltumata sellest, kas need tulenevad otseselt või kaudselt käesoleval Veebisaidil sisalduva või Veebisaidilt või mis tahes muul viisil kättesaadava informatsiooni ja materjalide kasutamisest VÕI NENDE USALDAMISEST, SÕLTUMATA SELLEST, KAS MEID ON TEAVITATUD NIMETATUD KAHJU TÕENÄOSUSEST VÕI MITTE. KAHTLUSE VÄLTIMISEKS OLGU SÄTESTATUD, ET MITTE ÜKSKI KÄESOLEVA JUURDEPÄÄSUTINGIMUSTE SÄTETEST EI VÄLISTA EGA PIIRA MEIE VASTUTUST SURMA- VÕI ISIKUKAHJUJUHTUMI EEST, KUI SELLE ON PÕHJUSTANUD MEIE (SH MEIE TÖÖTAJATE, ALLTÖÖVÕTJATE VÕI AGENTIDE) HOOLETUS, KELMUS (SH, PIIRANGUTETA, PETTUSE TEEL EKSITAMINE); EGA MIS TAHES MUU ASJAOLU EEST, MILLE SUHTES OLEKS MEIEPOOLNE VASTUTUSE PIIRAMINE VÕI VÄLTIMINE (VÕI KATSE SELLISELT TOIMIDA) EBASEADUSLIK.

ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

Käesoleva Veebisaidi mis tahes kasutamist reguleerib igal ajal Inglise õigus ning vaidluse korral suunavad asjaomased pooled küsimuse tagasivõtmatult lahendamiseks Inglise kohtute mitte-erandliku kohtualluvuse alla.

TÕLKED

Juhul, kui käesolevate tingimuste ja nende tingimuste tõlke vahel ilmnevad vastuolud, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Terms of Access

WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as “Farnell” or, where the context admits, “Us”, “We” or “Our”). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-ee@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.

Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in the Republic of Estonia.

LIABILITY

We shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then this English version will prevail.