Ostu Tingimused

Please select the correct Terms & Conditions that apply to you below:

 1. If you are a consumer click here for English terms
 2. If you are a consumer click here for Estonian translation
 3. If you are a business customer click here for the English terms
 4. If you are a business customer click here for the Estonian translation

Premier Farnell UK Limited (tegutseb ärinime Farnell all)
Toodete eksporditingimused äriklientidele

Kataloogi kehtivuse periood: märts 2008 kuni märts 2009
Tingimuste väljaandmise kuupäev: märts 2008

1. Mõisted

Kogu käesolevate toodete tarnetingimuste tekstis omavad järgmised sõnad neile allpool antud tähendust:

Kataloog” – kataloog (sõltumata vormist paber- või elektroonilise väljaandena) milles käesolevad Tingimused on sätestatud.
Äriühing” – Farnell firma Premier Farnell UK Limited (ettevõtte number 00860093) kaubandusüksus mille registreeritud peakontor asub aadressil 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ või selle poolt volitatud isikud.
Tingimused” – käesolevad tingimused.
Leping” – mis tahes meie ja teie vaheline Kaupade müüki ja/või Teenuste osutamist puudutav leping.
Klient” tähendab isikut(uid) äriühingut või muud üksust kelle Kaupade tellimuse Äriühing aktsepteerib.
Kaup” – mis tahes meie poolt teile tarnitud või tarnitav kaup.
Teenus” – mis tahes meie poolt teile osutatud või osutatav teenus.
Tooted” – mis tahes Kaubad või Teenused.
kirjalikult” – hõlmab ka elektroonilist suhtlust.

2. Tingimused

Kõik tellimused aktsepteeritakse Äriühingu poolt käesolevate Tingimuste alusel ja vastavalt Tingimustele.

Käesolevad Tingimused tühistavad ja välistavad mis tahes muud tingimused, mida on käsitletud või millele on viidatud mis tahes läbirääkimiste käigus või Äriühingu ja Kliendi vahelistes tehingutes või mis on sätestatud Kliendi tüüptingimustes. Kui ilmneb vastuolu

 • muude Kataloogi sätete ja käesolevate Tingimuste vahel; või
 • tellimuse sätete ja käesolevate Tingimuste vahel,

on ülimuslikud käesolevad Tingimused, kui Äriühing pole kirjalikult teisiti kokku leppinud. Koos Äriühingu poolt tellimusega seoses aktsepteeritud mis tahes tingimustega, kujutavad käesolevad Tingimused endast kogu Äriühingu ja Kliendi vahelist tellitud Tooteid puudutavat kokkulepet. Käesolevate Tingimuste muutmine on lubatud ainult juhul, kui Äriühingu juhataja selleks selgesõnalise kirjaliku nõusoleku annab.

3. Hinnad

Kui pole öeldud teisiti, väljendatakse Toodete hinda eurodes, ilma käibemaksuta, mis lisatakse, kui see on asjakohane, Kataloogis või, kui see on asjakohane, Äriühingu kirjalikus pakkumuses näidatud hinnale Toodete väljasaatmise ajal. Äriühing on rakendanud kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et Toodete hinnad on Kataloogis õigesti näidatud, kuid jätab endale õiguse igal ajal ja etteteatamata hindu muuta. Tasumisele kuuluvaks hinnaks on hind, mis kehtib tellimuse aktsepteerimise ajal. Kui Tooteid tarnitakse partiide kaupa („Graafikujärgne tarne”), on tasutavaks hinnaks hind, mis kehtib esimese Tootepartii väljasaatmise ajal, ent kui Graafikujärgne tarne võib kesta 90 päeva või kauem, jätab Äriühing endale õiguse võtta Kliendilt täiendavat tasu, kui Toodete hind enne nimetatud perioodi lõppu suureneb, või kui on tarvis arvestada kohaliku valuutakursi muutustega.

UK aadressile tarnitavate Toodete hinnale lisandub kehtivas määras käibemaks, seda isegi juhul, kui Kaup edaspidi eksporditakse. Pärast seda, kui on esitatud Tolli- ja Aktsiisiteatise 703 nõuetele vastav tõend selle kohta, et Kaup on eksporditud, väljastatakse kogu käibemaksu summale kreeditarve.

Tarnimisel teistesse EÜ liikmesriikidesse ei lisandu hinnale käibemaksu, tingimusel, et Kauba saaja teatab tellimuse ajal oma EÜ KMKR numbri.

Tarned mitte-EÜ riikidesse maksustatakse 0%-lise käibemaksuga vastavalt Tolli- ja Aktsiisiteatisele 703.

Äriühingu tüüpdokumentatsiooniks on ühes eksemplaris väljastatud arve ja lähetusteatis. Muude dokumentide, näiteks Kaubanduskoja tõend või konsulaartõend või legaliseerimine või arve lisakoopiad dokumentatsioonis ei sisaldu, kui Äriühingu pakkumus või pro-forma arves pole näidatud teisiti, ja Äriühing võtab vastava taotluse korral nimetatud dokumentide eest eraldi tasu.

4. Tasumine

Tasumine toimub täies ulatuses ettemaksuna ning ühel järgmistest viisidest, vastavalt kokkuleppele Äriühinguga:

 1. arves näidatud valuutas;
 2. pangaülekandega netosummas, milleks Äriühing teatab vajadusel oma pangarekvisiidid;
 3. Access/Visa krediitkaartidega;
 4. akreditiiviga, tingimusel, et Kauba hind (ilma transpordi- ja muude kulude ja lõivudeta) on suurem kui €7500, ja akreditiiv:
  1. on TAGASIVÕTMATU;
  2. on kinnitatud Äriühingu poolt aktsepteeritava maineka UK Panga poolt;
  3. võimaldab Äriühingul saada summa eurodes kätte nõudmisel;
  4. vastab hinna, kirjelduse, lähetusmeetodi jms. osas täpselt Äriühingu pakkumuses või pro-forma arves esitatud andmetele;
  5. kinnitab, et Pangakulud, komisjonikulud jms. kannab Klient;
  6. lubab teostada ka osalisi tarneid ja ümberlaadimist;
  7. annab Äriühingule mõistliku aja nii Kauba väljasaatmiseks kui ka dokumentide koostamiseks ja esitamiseks;
  8. sätestab „Mitmesugune päritolu”, kui akreditiivis peab olema näidatud kauba päritolu;
  9. sellele kehtivad Rahvusvahelise Kaubanduskoja ühtsed tavad ja praktika akreditiivide kohta (1983, ICC väljaanne nr. 400) koos kehtivate muudatuste ja täiendustega.
 5. vastavalt mis tahes krediidikonto tingimustele, mida Äriühing käesolevate Tingimuste alusel Kliendi kontoga seoses võimaldab.

Pidage silmas, et Äriühing ei võta oma kanda mis tahes pangakulusid, komisjonitasu või lõive. Kõik akreditiivid peavad sisaldama selgesõnalist märget selle kohta, et kõik nimetatud kulud või komisjonitasud tasub Klient.

Kõik maksed tuleb teostada mahaarvamisteta, kinnipidamiseta või tasaarvelduseta. Maksetähtaeg on oluline. Kui Klient ei tasu makset tähtaegselt, siis on Äriühingul õigus, ilma et see piiraks tema õigust kasutada muid õigusi või kaitsevahendeid:

 1. tühistada tellimus või katkestada edasised tarned või täitmine;
 2. konfiskeerida Kliendi poolt nimetatud Toodete (või mis tahes muu lepingu alusel Toodete) eest tehtud mis tahes makse, nagu Äriühing asjakohaseks peab; ja
 3. nõuda viivise tasumist (nii enne kui ka pärast mis tahes kohtuotsuse tegemist) tasumata summadelt; viivise määraks on 5% aastas lisaks HSBC Bank plc poolt kehtestatud baasmäärale, kuni makse on täies ulatuses tasutud.

Arved saadetakse elektrooniliselt e-posti aadressile, mida kasutati konto registreerimisel. Seda saab muuta, või taotleda kirjalikku arvet, võttes ühendust Farnelli kontode vastuvõtu osakonnaga (kontaktandmed leiate arvelt). Kirjaliku arve vajadusel jätab Farnell endale õiguse nõuda postikulude katteks tasu.

5. Uued kontod

Klient, kes soovib avada kreeditkonto, peab esitama Äriühingule selle informatsiooni, mida Äriühing võib nõuda, ja Äriühingul on õigus teha selliseid otsinguid ja järelepärimisi, mida ta vajalikuks peab. Äriühing jätab endale õiguse oma täielikul äranägemisel, igal ajal ja Klienti eelnevalt teavitamata, võimaldada Kliendile krediiti, keelduda krediidi andmisest või lõpetada krediidi pakkumine või vähendada või katkestada mis tahes krediidilimiit. Kõik kontosoodustused või krediiditingimused on Äriühingule siduvad üksnes juhul, kui Äriühing on neid kirjalikult kinnitanud.

6. Tellimused

Äriühing jätab endale õiguse keelduda tehingust mis tahes äriühingu, isiku või üksusega.

Klient peab helistamisel ja igasuguses kirjavahetuses näitama ära oma kontonumbri ja tellimuse numbri.

Dubleerimise vältimiseks peab telefonitellimuse kinnitus olema markeeritud selgelt „Ainult kinnitamiseks”. Äriühing ei võta endale vastutust tellimuste eest, mis pole nimetatud viisil markeeritud, ning dubleeritud tellimuse eest nõutakse sisse vastav tasu. Krediitkaardiga tasumisel on tellimuse minimaalseks väärtuseks €30.

Kui tellimus on aktsepteeritud, võib seda tühistada ainult Äriühingu juhataja eelneva kirjaliku nõusoleku alusel.

Kauba tellimuste aktsepteerimine Äriühingu poolt toimub tellitud Kauba väljasaatmise vormis, ent Kauba väljasaatmine ei kujuta endast aktsepteerimist juhul, kui Kliendi tellimusel on Toodete hind valest näidatud või sellele on valesti viidatud.

7. Tarne

Telefoni, faksi, e-post, veebi- ja e-kaubanduse kaudu edastatud tellimusi peetakse automaatselt kiirtellimusteks ja, kui allpool pole sätestatud teisiti, rakendab Äriühing mõistlikke meetmeid selleks, et saata sel viisil tellitud Kaup välja samal päeval, tingimusel, et tellimused on saadud esmaspäevast reedeni enne kella 15.00 GMT, kui Kaup on tellitud hiljem, siis saadetakse nad välja järgmisel päeval.

Kui kirjalikus lepingus pole sätestatud teisiti, teostatakse kõik tarned tingimustel EXW Äriühingu UK või Belgia ladu, vastavalt Äriühingu valikule. Tarnetingimus „EXW” omab tähendust, mis sellele on antud INCOTERMS 2000 väljaandes. Vajadusel võib Äriühing pakkuda tarnevõimalust ka teistel tingimustel ja lisatasu eest.

Klient võib taotleda tarnet või täitmist osade kaupa 12 kuu jooksul tellimuse kuupäevast arvates. Äriühing jätab endale õiguse tarnida või täita tellimus osade kaupa. Tähtaegade eiramine tellimuse osade kaupa tarnimisel või täitmisel ei takista ega piira Äriühingu õigust teostada edasisi tarneid või osutada edasisi teenuseid vastava Lepingu alusel osade kaupa.

Äriühing võib kasutada mis tahes talle kättesaadavat tarnemeetodit. Äriühing rakendab mõistlikke meetmeid hinnanguliste tarne- ja/või täitmistähtaegade järgimiseks, ent ei ole mingitel asjaoludel kohustatud maksma Kliendile hüvitist seoses vaegtarnimise, mittetäitmise või tarne või täitmise viibimisega, välja arvatud allpool Tingimuses 8 sätestatud juhtudel. Tarne ja/või täitmise aeg ei ole oluline.

Äriühing jätab endale õiguse viivitada Kauba väljasaatmisega mitmel põhjusel, sealhulgas selleks, et teostada mis tahes vajalikku krediidi- või pettusevastast kontrolli või toimingid või veendumaks, et makse on vabalt kasutatava rahasummana täiel määral laekunud. Kui väljasaatmine hilineb nimetatud põhjustel, rakendab Äriühing Kliendi teavitamiseks mõistlikke meetmeid.

8. Kontroll, puudused ja vaegtarnimine

Klient on kohustatud niipea, kui see on mõistlikult võimalik, kontrollima Tooteid pärast nende tarnimist või, kui tegemist on Teenustega, siis nende täitmist, ja kui allpool Tingimuses 14 pole sätestatud teisiti, ei vastuta Äriühing ühegi Toodete puuduse eest, kui Äriühing pole 10 päeva jooksul pärast kontrollimist saanud vastavasisulist kirjalikku teadet. Äriühing ei kirjuta Kaubas sisalduvat tarkvara ja Klient ise vastutab Kauba kontrollimise eest enne selle kasutamist veendumaks, et tarkvara ei sisalda arvutiviiruseid.

Igasugust Kaubapartii kogust, sellisena, nagu see on registreeritud Äriühingu poolt Kauba väljasaatmisel Äriühingu asukohast, loetakse lõplikuks tõendiks koguse osas, mille Klient tarnimisel vastu võtab, kui Klient ei esita veenvaid tõendeid vastupidise kohta. Äriühing ei vastuta ühegi Kauba vaegtarne ega Teenuse vaegtäitmise eest, kui Äriühing pole saanud 10 päeva jooksul pärast kuupäeva, mil, tavalise sündmuste käigu korral, oleks Kaup pidanud olema tarnitud või Teenus osutatud, vastavasisulist kirjalikku teadet. Arvestades allpool tingimuse 15 (i) sätteid, piirdub Äriühing vastutus vaegtarne või mittetäitmise eest või tarnitud Kauba teavitatud puuduste või osutatud Teenuste teavitatud puuduste eest, kui teavitamine on toimunud vastavalt käesolevale Tingimusele 8, Kauba asendamise või Teenuse teistkordse osutamisega mõistliku aja jooksul või Toodete eest tasutud hinna tagastamisega.

9. Tagastamine

Kauba võib tagastada Äriühingule ainult juhul, kui Klient on kõigepealt saanud Äriühingult tagastamise autoriseerimisnumbri („RMA”). Kõik Kaubad tagastatakse Kliendi riisikol ja kulus ning need peavad olema Kliendi poolt vigastamata ja originaalpakendis. Klient vastutab Kauba tagastamise eest Äriühingule ja nimetatud tagastamise kohta tõendite esitamise eest.
Äriühing rakendab 21-päevst tagastamispoliitikat. Selleks, et Kaupa oleks õigus nimetatud alusel tagastada, tuleb Kaup tagastada nii, et Äriühing saaks selle kätte 21 päeva jooksul väljasaatmisest arvates. Klient peab tagastama Kauba aadressil: „The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” ning näitama seejuures selgelt ära Kliendi kontonumbri, tellimusnumbri ja RMAd.
Äriühing võib oma äranägemisel aktsepteerida mis tahes Kauba, mis on tagastatud hiljem kui 21 päeva jooksul kui „ebasoovitav” või „ebaõigesti tellitud”, kuid sellele rakenduvad täiendavad lattupanemise kulud, mille suuruseks on 20% Kauba arvel näidatud väärtusest (minimaalselt €10).
Kaup, mis koosneb tarkvarast või on valmistatud eritellimusel või sisaldab direktiivis 2002/95/EÜ „Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes” („RoHS direktiiv”) nimetatud kahjulikke aineid, ei kuulu käesoleva Tingimuse 9 alusel tagastamisele. Mis tahes staatilisele elektrile või niiskusele tundlik hermeetilises pakendis tarnitud Kaup ei kuulu tagastamisele, kui selle mullpakend või koorikpakend, milles Kaup on tarnitud, on avatud, vigastatud või kahjustatud.

10. Kirjeldus

Kõik spetsifikatsioonid, joonised, illustratsioonid, kirjeldused ja andmed massi, mõõtmete, võimsuse ja muude üksikasjade kohta, sealhulgas, piiranguteta, mis tahes lausung seadusandlusele või määrusele vastavuse kohta (ühiselt nimetatud „Kirjeldused”), kus tahes need ka ei esineks (kaasa arvatud, piiranguteta, käesolevas Kataloogis, andmelehtedel, rakendusteatistel, lähetusteatisel, arvel või pakendil) on mõeldud selleks, et anda Toodete kohta üldist teavet, kuid ei kujuta endast Lepingu osa. Juhul, kui mis tahes Kauba kirjeldus erineb tootja kirjeldusest, loetakse õigeks viimane. Äriühing rakendab kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks Kirjelduste õigsust, kuid tugineb seejuures sellel informatsioonil, kui on, mille talle on võinud esitada tema tarnija, ja ta ei võta endale mingit lepingulist vastutust ega vastutust väärteo eest, aga ka mitte seadusandlusest tulenevat või muud vastutust nimetatud Kirjeldustes sisalduva eksimuse või väljajätu eest, sõltumata sellest, kas see on tingitud Äriühingu hooletusest või muul põhjusel. Äriühing võib muuta Tooteid kas jätkuva tootearenduse programmi alusel või selleks, et tagada Toodete vastavus seadusandlusele.

Piiramata käesoleva Tingimuse 10 kohaldatavust on soovitav, et Klient kontrolliks Kauba uusimat kirjeldust Äriühingu veebisaidilt, eriti RoHS direktiivi puudutavas osas, ent mitte üksnes.

11. Riisiko ja omandiõigus

Kui tarne toimub tingimusel EXW, läheb Kauba kahjustumise ja hävimise riisiko üle Kliendile hetkel, kui Kaup Kliendile või Kliendi vedajale kättesaadavaks tehakse. Muul juhul läheb Kaupa puudutav riisiko Kliendile üle vastavalt Lepingule kohaldatavale Incoterms tarnetingimusele.

Kauba omandiõigus läheb Kliendile üle alles pärast seda, kui Äriühing on saanud kätte kõik (sularahas või kontole laekunud rahana) summad, mis Klient on kohustatud Äriühingu mis tahes kontole tasuma. Seni, kuni omandiõigus pole Kliendile üle läinud, on Klient kohustatud hoidma Kaupa usalduse alusel kui Äriühingu rentnik. Kui makse pole tähtpäevaks täies ulatuses laekunud või kui Klient võtab vastu lõpetamisotsuse või kui kohus vastava otsuse teeb, või kui Kliendi mis tahes varale või ettevõttele määratakse haldur või eestkostja või kui Kliendi suhtes rakendatakse täitemenetlust või tema vara arestitakse või kui mis tahes muus jurisdiktsioonis rakendatakse Kliendi vastu sarnaseid meetmeid, on Äriühingul õigus, ilma eelnevalt teavitamata, võtta Kaup enda valdusesse tagasi ning siseneda selleks Kliendi valduses või omanduses olevatesse ruumidesse.

Käesolev Kataloog jääb igal ajal Äriühingu ainuomandisse.

12. Kvaliteedi tagamine

Kõik käesolevas Kataloogis käsitletud Kaubad on töödeldud ranges vastavuses kvaliteedistandarditega, mis on aktsepteeritud BS EN ISO 9001:2000 järgi, kui lähetusdokumentatsioonis pole sätestatud teisiti.

Täiendavat teavet saab Äriühingu müügibüroost tellimuse ajal. Mõningaid esemeid pakutakse kogu partii ulatuses jälgitavatena vastavalt CECC edasimüüjale kehtestatud nõuetele. Need tooted on Kataloogis eraldi välja toodud ja sertifitseerimise eest rakendub lisatasu €7.50.

Ohtlikele Kaupadele (IATA vorm), kui sellised on, kohaldatakse käesoleva Kataloogi avaldamise kuupäeval tasu €36.

13. Tööparameetrid ja sobivus konkreetseks eesmärgiks

Kui Äriühingu juhataja ei ole konkreetselt ja selgesõnaliselt garanteerinud mis tahes tööparameetrite, tolerantside näitajaid või omadusi, ei vastuta Äriühing mingil viisil selle eest, et Tooted ei vasta nimetatud kriteeriumidele, sõltumata sellest, kas see on tingitud Äriühingu hooletusest või mitte. Vastutus selle eest, et Tooted oleksid piisavad ja sobivad kasutamiseks konkreetsel eesmärgil, lasub Kliendil, kui Äriühingu juhataja pole kirjalikus vormis selgesõnaliselt kinnitanud teisti. Klient järgib mis tahes nõuannet või soovitust, mille on andnud mõni Äriühingu töötaja, ja mida Äriühingu juhataja pole kirjalikult kinnitanud, täielikult oma riisikol ja Äriühing ei vastuta ühegi nõuande ega soovituse eest, mida pole eespool sätestatud viisil kinnitatud. Kui Tingimuses 15 pole sätestatud teisiti, piirdub sel juhul, kui mõni käesoleva Tingimuse 13 garantii kohaselt kinnitatud lausung, nõuanne või soovitus osutub ebaõigeks, ebatäpseks või eksitavaks, Äriühingu vastutus Kliendi ees Toodete eest tasutud hinna tagastamisega või, Äriühing äranägemisel, Toodete asendamisega piisavate ja sobivate Toodetega.

14. Garantii

Äriühing rakendab meetmeid andmaks Kliendile üle Kauba valmistaja poolt kehtestatud garantiikohustustest tulenevad hüved.

Lisaks sellele, kui Äriühingut rahuldaval viisil on leidnud tõendamist, et tegemist on vigastuse või defektiga, mida on põhjustanud ebakvaliteetsed materjalid, töö või konstruktsioon, remondib Äriühing Kauba tasuta või, Äriühingu valikul, asendab Kauba või, kui tegemist on Teenusega, osutab Teenuse uuesti.

Käesolevat kohustust ei rakendata juhul,:

 • kui defekt on tekkinud seetõttu, et Klient on muutnud või remontinud Kaupa ilma Äriühingu kirjaliku nõusolekuta;
 • kui Klient ei ole järginud valmistaja juhiseid Kauba ladustamise, kasutamise, paigaldamise või hooldamise osas;
 • kui Klient ei ole teavitanud Äriühingut defektist vastavalt Tingimusele 8, juhul kui defekt oleks pidanud olema mõistlikus ulatuses ilmne mõistliku kontrolli käigus; või
 • kui Klient ei ole teavitanud Äriühingut defektist 12 kuu jooksul (või mõne muu perioodi jooksul, mille Äriühing Toodete tellimuse aktsepteerimise ajal sätestab) Kauba väljasaatmise või Teenuse osutamise kuupäevast arvates.

Mis tahes asendatavatele Toodetele või käesoleva Tingimuse 14 alusel remonditud Kaubale kohaldatakse käesolevaid garantiitingimusi esialgse Toodete tarnimise ajal antud garantiiperioodi järelejäänud osa jooksul. Kõik asendatud Kaubad kuuluvad Äriühingule.

Klient annab Äriühingule ja selle töötajatele, agentidele ja esindajatele õiguse siseneda oma ruumidesse selleks, et teostada käesoleva Tingimuse 14 alusel Kauba remonti või asendamist. Klient tagab Äriühingu töötajatele, agentidele ja esindajatele, selleks ajaks, kui nad Kliendi ruumides töötavad, ohutu ja turvalise töökeskkonna ja Klient vastutab kõigi remonti või asendamist vajavate arvutite või protsessorite oma võrgust eraldamise eest ja nimetatud arvutitel või kompressoritel oleva teabe varukoopiate tegemise eest enne, kui Äriühing kohale jõuab.

Kui Tingimuses 15 (i) pole sätestatud teisiti, piirdub Äriühingu vastutus, juhul, kui mis tahes Tooted osutuvad vastavalt käesoleva Tingimuse 14 sätetele vigasteks või defektseteks, Äriühingu valikul, üksnes vastava Kauba remondi või asendamisega või vastava Teenuse uuesti osutamisega või vastavate Toodete eest tasutud hinna tagastamisega.

Kui Tingimuses 15 (i) ja eespool Tingimuses 8 pole sätestatud teisiti, on käesolev Tingimus ainus Äriühingu kohustus ja Äriühingu ainus defektsete Toodete heastamisviis ning Klient aktsepteerib seda kui tingimust, mis asendab kõik selgesõnalised või kaudsed seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimused või tagatised, mis puudutavad Kauba (või mis tahes sellega seoses kasutatavate materjalide) rahuldavat kvaliteeti, sobivust eesmärgiks või tegevuseks või Teenuste tavapärast teostuse taset ja käesolev Tingimus välistab kõik sellised kinnitused, tingimused ja tagatised.

15. Vastutuse välistamine

 1. Äriühing ei välista oma vastutust Kliendi ees:
  • Kui Äriühing rikub 1979.a. Kaubamüügiseaduse paragrahvist 12 või 1982.a. Kaupade ja teenuste tarneseaduse paragrahvist 2 tulenevaid kohustusi;
  • Äriühingu hooletuse tõttu asetleidnud isikukahju- või surmajuhtumi puhul;
  • 1987.a. Tarbijakaitseseaduse paragrahvi 2 lg 3 alusel;
  • mis tahes asjaolude korral, mille puhul oleks Äriühingu poolt vastutuse piiramine või vältimine, või katse selliselt toimida, ebaseaduslik; või
  • kelmuse, sealhulgas sihiliku eksitamise korral.
 2. Mitte ükski käesolevate Tingimuste sätetest ei mõjuta ühegi Kliendi õigusi, kes, vaatamata Tingimusele 23, on käsitletav „tarbijana” vastavalt 1977.a. Ebaõiglaste lepingutingimuste seaduse alusel.

Välja arvatud Tingimuses 8 (Kontroll, puudused ja vaegtarnimine), 13 (Tööparameetrid ja sobivus konkreetseks eesmärgiks) ja 14 (Garantii) ning eespool Tingimuse 15 (i) sätestatu, ei vastuta Äriühing Kliendi ees mitte mingil viisil (sõltumata sellest, kas tegemist on lepingulise vastutusega, vastutusega väärteo (sh hooletuse) eest, seadusliku kohustuse rikkumisega, restitutsiooniga või muu vastutusega) mis tahes isikukahjude, surma, kahjustuste või otsese, kaudse või tingimusliku kahju eest (sh kõik nimetavad mõiste hõlmavad, piiranguteta, puhtalt majanduslikku kahju, saamata jäänud tulu, ärivõimaluste kaotust, kasutusvõimaluse kaotust, andmete kaotust, arvuti seisuaega, firmaväärtuse langust, äritegevuse katkemist, suurenenud ostu- või tootmiskulusid, võimaluse kaotust, lepingu kaotust ja muud sarnast kaotust), sõltumata nende põhjusest, kui see tuleneb või on seotud:

 • mis tahes Toodete või Toodete valmistamise, müügi, teostamise või tarnega või Toodete vaegteostuse või vaegtarnega või nendega viivitamisega Äriühingu poolt või Äriühingu töötajate, agentide ja alltöövõtjate poolt;
 • mis tahes Lepingu selgesõnaliselt või kaudselt väljendatud tingimuste rikkumisega Äriühingu poolt;
 • mis tahes Toodete või mis tahes Kaupa sisaldavate või Toodete abil väljatöötatud toodete kasutamisega, edasimüügi või tarnega;
 • mis tahes Äriühingu tegevuse või tegevusetusega Kliendi ruumides;
 • mis tahes Äriühingu nimel väljendatud või väljendamata kinnitusega või antud või andmata nõuandega, kaasa arvatud sellistega, mis puudutavad vastavust seadusandlusele või normatiivaktidele; või
 • muul viisil Lepinguga.

Ning Äriühing välistab käesolevaga maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses kõik tingimused, tagatised ja sätted, selgelt väljendatud (välja arvatud need, mida sisaldavad käesolevad Tingimused või mis on antud Tingimuse 13 kohaselt) või kaudselt väljendatud, tavapärased või muud tingimused, mis ilma sellise välistamiseta eksisteeriksid või võiksid eksisteerida Kliendi kasuks.

Välja arvatud Tingimuses 15 (i) sätestatud ulatuses piirdub Äriühingu kogu lepinguline vastutus, vastutus väärteo (sh hooletuse), seadusest tuleneva kohustuse, eksitamise või muu eest, üksnes Kauba remontimise või asendamisega või, kui tegemist on Teenusega, siis Teenuse taasosutamisega või, Äriühingu valikul, nimetatud Toodete eest juba tasutud raha tagastamisega.

Kõik Äriühingu töötajad, agendid ja alltöövõtjad võivad tugineda Tingimustes 8, 10, 13, 14, 15 ja 16 sätestatud välistustele ja piirangutele ja neid endale kohaldada selle isiku oma nimel ja oma kasuks.

16. ProductWatch ja Farnell ProductFind

Klient on teadlik asjaolust, et neid teenuseid osutatakse tasuta. Piiramata Tingimuse 15 üldist iseloomu:

 1. Seoses ProductWatch teenusega
  Äriühing rakendab kõiki mõistlike meetmeid teavitamaks Klienti mis tahes Kauba peatselt saabuvast pakkumisaja lõppemisest või asendamisest, ent ei võta endale mingit vastutust juhul, kui ta ei suuda seda õigeaegselt või üldse teha, samuti ei vastuta Äriühing juhul, kui ta ei asita andmeid võimalike või asjakohaste asenduskaupade kohta või ei osuta teenust eeldataval viisil või ajal. Klient on kohustatud otsustama, kas pakutav Kaup on sobiv Kliendi kavandatavaks kasutuseks ning Äriühing ei tee selles kohta mingeid avaldusi ega anna mingeid tagatisi.
 2. Seoses Farnell ProductFind teenusega
  Äriühing rakendab kõiki mõistlike meetmeid abistamaks Klienti sobiva Kauba väljavalimisel ja/või omandamisel, ent ei võta endale mingit vastutust juhul, kui ta ei suuda seda õigeaegselt või üldse teha, samuti ei vastuta Äriühing juhul, kui ta ei ole võimeline leidma võimalikku või sobivat Kaupa või ei osuta teenust eeldataval viisil või ajal. Klient on kohustatud otsustama, kas Kaup on sobiv Kliendi kavandatavaks kasutuseks ning Äriühing ei tee selles kohta mingeid avaldusi ega anna mingeid tagatisi.

17. Intellektuaalomandi õigus

Käesolevas Kataloogis olevatele Toodetele võib laiendada intellektuaal- ja tööstusomandi õigus, sealhulgas patendid, oskusteave, kaubamärgid, autoriõigus, tööstusdisainilahenduse õigus, kasuliku mudeli õigus, andmebassi õigus ja muud kolmanda isiku õigused. Kliendile ei anta mitte ühtegi õigust ega litsentsi peale õiguse Tooteid oma tavapärase äritegevuse raames kasutada või Kaupa edasi müüa. Äriühing ei võta endale mingit vastutust mis tahes nõude puhul, mis on seotud mõne nimetatud õiguse rikkumisega, sõltumata sellest, kuidas see on esitatud.

Konkreetselt, piiramata eespool sätestatu ulatust, jääb omandiõigus mis tahes tarkvaraprogrammile, mis kujutab endast kogu Kaupa või osa sellest, Äriühingule ja/või selle tarnijatele. Klient kohustub tutvuma talle antud litsentsi- või kasutusõiguse tingimustega ja tasuma mis tahes tasumisele kuuluva kasutustasu.

Äriühingule kuulub käesoleva Kataloogi täielik autoriõigus ning selle terviklik või osaline reprodutseerimine on ilma Äriühing eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

18. Isikuandmete kasutamine

Mõiste „Isikuandmed”, kui seda on kasutatud Kliendi või Kliendi esindaja kohta, kes on (mõlemal juhul) füüsiline isik, igasuguseid andmeid, mille alusel (kas eraldi või koos muu Äriühingu kasutuses oleva informatsiooniga) on Äriühingul võimalik nimetatud Klienti või esindajat identifitseerida, sõltumata sellest, kuidas ja millal andmed on esitatud.

Äriühing võib töödelda Isikuandmeid mõnel või kõigil käesolevates tingimustes sätestatud või eesmärkidel või eesmärkidel, mis tulenevad Äriühingu ja Kliendi vaheliste suhete kontekstis, sealhulgas:

 1. selleks, et otsustada, kas astuda Kliendiga lepingulisse vahekorda või temaga kokkulepet sõlmida. See tegevus võib hõlmata Kliendi või selle esindajate kohta teostatavaid krediidiinfo otsinguid ja informatsiooni avaldamist vastavale organile selle kohta, kuidas Klient oma arveldusi teostab, aga ka muid pettusevastast või isiku tuvastamise kontrolli;
 2. tellimuste täitmiseks, haldamiseks, klienditeeninduseks, Kliendi ostueelistuste väljaselgitamiseks ja Äriühingu äritegevuse ning tema poolt pakutavate kaupade ja teenuste analüüsimiseks, arendamiseks ja parendamiseks;
 3. selleks, et pakkuda otseturunduse korras posti, faksi, telefoni, e-post, SMS-i, MMS-i või muul viisil Äriühingu tooteid ja teenuseid ning teiste Pemier Farnell kontserni ettevõtete tooteid ja teenuseid või kolmandate isikute tooteid ja teenuseid, mis Äriühingu arvates võivad Kliendile või tema esindajatele huvi pakkuda, ulatuses, milles tal on seaduslik õigus seda teha;
 4. kuriteo ennetamiseks või avastamiseks.

Isikuandmete töötlemine võib sisaldada:

 1. Isikuandmete avaldamist Äriühingu teenusepakkujatele ja agentidele;
 2. Isikuandmete avaldamine teistele Pemier Farnell kontserni ettevõtetele, kelle tooted ja teenused Äriühingu arvates võivad Klienti või tema esindajat huvitada;
 3. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele, kelle tooted ja teenused Äriühingu arvates võivad Klienti või tema esindajat huvitada;
 4. Isikuandmete edastamine väljapoole EMP-d, sealhulgas riikidesse, mille seadused ei pruugi tagada Isikuandmete piisavat kaitset. Äriühing edastab Isikuandmeid väljapoole EMP riike ainult äriühingutele, mis on garanteerinud Äriühingule samasuguse Isikuandmete kaitse taseme, mida kohaldatakse Isikuandmetele UK-s.

Juhul, kui mis tahes ajal Klient või tema esindaja otsustab, et ta ei soovi üldse oma Isikuandmete kasutamist eespool näidatud eesmärkidel, peab ta pöörduma Turundusjuhi poole aadressil Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU või teavitama telefoni teel tehtava tellimuse raames oma otsusest ükskõik millist meie müügiesindajat.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas Äriühing isikuandmeid kasutab, leiate Äriühingu veebisaidilt privaatsuspoliitika leheküljelt.

19. Reklaamikampaaniad

Juhul, kui Äriühing edastab Kliendile Äriühingu poolt pakutavaid kaupu või teenuseid puudutavaid turundusmaterjale, rakendatakse kõigile selliste materjalide alusel ostetud Toodetele käesolevad Tingimused.

20. Päritolumaa

Kaubad võivad olla pärit mitte-EÜ allikast. Kui Äriühing pole kirjalikult kinnitanud teisiti, ei ole ükski käiesolevas Kataloogis sisalduv väide käsitletav päritolu allikat, Kauba või mis tahes selle osa valmistajat või tootjat puudutava avaldusena. Juhul, kui Klient taotleb päritolusertifikaati ja see on kättesaadav, võib Äriühing need taotluse käigus kokkulepitava hinna eest edastada.

21. Müügikeskus

Müügikeskus võib tarnida Kaupa ainult ametlike tellimuste alusel krediit-, deebetkaardi või sularahatehinguna. Kauba kättesaamisel on vajalik omada ostutellimust. Sularahatehinguid võib teostada ainult müügikeskuses.

22. Eksport

Klient on kohustatud omandama oma kulul mis tahes litsentsi ja täitma kõiki Ühendkuningriigis kehtivaid eksport reguleerivaid õigusakte ning kõiki importi või eksporti reguleerivaid õigusakte, mis kehtivad riigis, kuhu Kaup kavandatakse tarnida.

Mõningatele Ameerika Ühendriikidest imporditud Kaupadele kohaldatakse teatud piiranguid.

Ameerika Ühendriikides valmistatud ja sealt pärit kaupade puhul kohustub Klient järgima kõiki Ameerika Ühendriikide või välismaiste ametkondade ja asutuste kehtestatud kohaldatavaid ekspordiseadusi, piiranguid ja õigusakte ning mitte importima, eksportima ega võõrandama re-ekspordiks ühtegi toodet riiki, kuhu selle importimine, eksportimine või re-eksportimine on keelatud või mis kuuluvad embargo, keelu või blokaadi alla, samuti on keelatud neid importida, eksportida või re-eksportida konkreetsele isikule või äriühingule, keda vastavas USA või välisriigi seaduses või määruses on konkreetselt nimetatud. Klient avaldab ja kinnitab, et ta ei ole Keelatud isikute nimekirjas, Eriliselt tähistatud kodanike või välistatud kodanike nimekirjas ning tal pole muul viisil seadusega keelatud Tooteid osta.

Äriühing jätab endale õiguse mitte tarnida Tooteid teatud klientidele või teatud riikidesse ja nõuda Kliendilt kõiki andmeid Kauba lõpplasutuse ja lõpliku sihtkoha kohta.

23. USA Kaup*

Seoses Lepinguga, mis puudutab sellise Kauba tarnimist, mille kohta Äriühing tellimise ajal teatab, et kaup paikneb USA laos või on Newarkist otse tarnitav Kaup või kujutab endast USA laovaru või Newarkist otsetarne tingimusel transporditavat Kaupa („USA Kaup”), rakenduvad lisaks kõigile teistes Tingimustes sisalduvatele sätetele ka käesoleva Tingimuse 23 sätted. Juhul, kui eespool toodud sätete ja käesoleva Tingimuse 23 sätete vahel ilmneb lahknevusi, on ülimuslik Tingimus 23. Käesolevat Tingimust 23 ei kohaldata Lepingule, mis ei hõlma USA Kaupu.

 1. Tarne
  Kõigile USA Kauba tellimustele lisandub täiendav transporditasu, mille suuruse avaldab Äriühing tellimuse tegemise ajal (käesoleval ajal €25, kuid summa võib aeg-ajalt muutuda) („USA Kauba Tasu”). USA Kauba Tasu tuleb maksta üks kord Lepingu kohta, sõltumata sellest, kui palju USA Kaupu Lepingu alusel on tellitud ja ainult üks kord Lepingu kohta, kui tegemist on Graafikujärgset Tarnet käsitleva Lepinguga. USA Kauba Tasu kuulub tasumisele seoses mis tahes Lepingu alusel teostatava esimese USA Kauba tarnega.
  USA Kaup tarnitakse tavaliselt 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist, kui see on laekunud tööpäeval enne kella 17.00 GMT. USA Kaup, mida puudutav tellimus on laekunud tööpäeval pärast kella 17.00 GMT või puhkepäeval, tarnitakse tavaliselt 3 tööpäeva jooksul tellimuse kättesaamise päevale järgnevast järgmisest tööpäevast arvates. See ei sõltu tellimusprotsessi käigus valitud tarneviisist (mida rakendatakse jätkuvalt kõigile ülejäänud tellitud Kaupadele). USA Kaubale ei kohaldata samal päeval või järgmisel päeval kohaletoimetamise teenuse eritingimusi. Nagu eespool on sätestatud, on tarneajad käsitletavad ainult orienteerivatena.
 2. Tühistamine ja tagastamine
  Välja arvatud Tingimuses 10 eespool sisalduvad sätted, on kõik USA Kauba tellimused, olgu tegemist ühekordse või graafikujärgse tarnega, tagasivõtmatud ning neid pole võimalik tühistada ning USA Kaupa ei või tagastada muul viisil peale Tingimuses 10 või 15 (kui on asjakohane) sätestatu, või Äriühingu juhataja eelneva kirjaliku nõusolekuga.
 3. Isikuandmete kasutamine seoses USA Kaubaga
  Selleks, et täita USA Kaupa puudutavat Lepingut edastab Äriühing Kauba saaja Isikuandmed USA-sse. USA Kauba tellimuse esitamisel aktsepteerib Klient andmete edastamise ja nõustub andmete edastamisega, ehkki USA ei taga samasugust Isikuandmete kaitse taset nagu UK. Äriühing püüab tagada, et Isikuandmed on tema USA esindajate käes piisavalt kaitstud. Juhul, kui Isikuandmed puudutavad teist füüsilist isikut, kellele Kaup tarnitakse, kinnitab Klient, et tal on nimetatud isikult volitus anda tema nimel vastav nõusolek. Kliendil on õigus keelduda nõusoleku andmisest või tühistada oma nõusolek, selleks peab ta pöörduma Ekspordiosakonna poole aadressil Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, Ühendkuningriigid, kuid see kärbib olulisel määral nende teenuste ulatust, mida Äriühing võib pakkuda ning võib tähendada, et Äriühing peab Lepingu tingimusi muutma.

* Kohaldatav ainult EL riikidele.

24. Ärikliendid

Äriühing on ettevõtetevahelistele tehingutele (business to business) keskendunud tarnija. Käesolev Kataloog ja mis tahes muud Äriühingu poolt avaldatavad spetsiaalsed kataloogid ja muud tootebrošüürid on mõeldud ainult äriklientidele, mitte eratarbijatele. Tellimuse esitamisega kinnitab Klient, et ta soovib omandada Tooteid oma äritegevuse tarbeks ja mitte nagu eratarbija.

25. Mõningatele toodetele kehtestatud ealised nõuded

Juhul, kui seadus nõuab teatud Kauba ostmisel minimaalset vanust, kinnitab Klient, et ta on vanem kui seadusega nõutud vanus ning et Kauba tarne võtab vastu isik, kes on vastava vanusepiirangu ületanud.

26. Kasutamine elustamis- ja meditsiiniseadmetes

Kaup ei ole mõeldud kehasse implanteerimiseks ega kasutamiseks elustamisseadmetes, muudes meditsiiniseadmetes, aga ka mis tahes muul viisil sellistes süsteemides, mille rike võib põhjendatud arvamuse kohaselt isikukahjusid põhjustada. Kliendid, kes Kaupa sellistel eesmärkidel kasutavad, teevad seda oma riisikol ja kohustuvad kaitsma Äriühingut ja selle tarnijaid igasuguse ja kogu vastutuse eest ning hüvitama neile kõik kulutused (sealhulgas kulu), mida selline kasutamine on põhjustanud.

27. Euro

Juhul, kui UK võtab kasutusele Euroopa ühisraha (mille kohta kasutatakse nimetust „euro” või muud nimetust) või leping kokku Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade vahetuskursside fikseerimises, ei oma see asjaolu ühegi Lepingu tingimuse muutmist ega Lepingu täitmist või kohustusest vabanemist mõjutavat jõudu.

28. Vääramatu jõud

Äriühing ei ole Kliendi ees mingil moel vastutav ning Äriühingut ei loeta käesolevaid Tingimusi rikkunuks selle tõttu, et Äriühing on viivitanud mis tahes Äriühingu Lepingust tuleneva kohustuse täitmisega või on jätnud selle täitmata, kui viivitus või mittetäitmine on põhjustatud asjaolust, mis jääb väljapoole Äriühingu mõistlikku kontrolli (sealhulgas, kuid mitte üksnes, riigivõimu tegevus, sõda, tulekahju, plahvatus, üleujutus, importi- või eksporti puudutavad õigusaktid või embargod, töövaidlused või suutmatus omandada Kauba varusid või tööjõudu või viivitused sellega). Äriühing võib, oma valikul, viivitada Lepingu või selle osa täitmisega või tühistada Leping tervikuna või osaliselt.

29. Telefonikõnede salvestamine

Äriühing jätab endale õiguse jälgida, kuulata pealt või salvestada telefonikõnesid ja võib jälgida või hõivata kõiki e-posti teel või muul elektroonilisel viisil edastatud teateid, mis on saadetud tema tegevuskohta koolituse, turvalisuse ja kvaliteedi eesmärgil.

30. Kohaldatav õigus

Kõiki Lepingud reguleerib Inglise õigus ja neid tõlgendatakse Inglise õiguse järgi ning Klient kohustub alluma Inglise kohtute jurisdiktsioonile, kuid Äriühingul on õigus pöörata Leping täitmisele mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohtus.

31. Üldist

Mis tahes käesolevate Tarnetingimuste sätet, mis pädeva asutuse arvamusel on kehtetu, tühine, tühistatav, mittetäidetav, põhjendamatu (tervikuna või osaliselt) loetakse sellise kehtetuse, tühisuse, tühistatavuse, mittetäidetavuse või põhjendamatuse ulatuses eraldatavaks ning see ei avalda mõju ei teistele Tarnetingimuste sätetele ega vastava sätte ülejäänud osale. Juhul, kui Äriühing ei suuda mõnda käesolevate Tarnetingimuste sätet tervikuna või osaliselt kehtestada, ei käsitleta seda käesolevatest Tarnetingimustest tulenevatest õigustest loobumisena.

Äriühingul on õigus, ilma Kliendi nõusolekuta või Klienti teavitamata, igal ajal võõrandada käesolevatest Tingimustest ja/või mis tahes Lepingust tuleneva koormatava hüve mis tahes oma kontserni äriühingule (vastavalt definitsioonile, mis sisaldub 1989.a. Äriseaduse paragrahvis 53 lg 1).

Kui Tingimuses 15 pole sätestatud teisiti, ei kavatse Lepingu pooled kohaldada käesolevaid Tingimusi 1999. aasta lepingute (kolmandate isikute õiguste) seaduse alusel ühelegi isikule, kes ei ole käesolevate Tingimuste pooleks.

32. Tõlked

Juhul, kui käesolevate Tingimuste ja nende Tingimuste tõlke vahel ilmnevad vastuolud, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

33. Ärijuhtimine

Kogu või osa kaubanduskonto eduka loomise ja tellimuse töötlemisega seotud haldusest saab automatiseerida

Käesolevad Tingimused tühistavad kõik varasemad redaktsioonid.
Jaanuar 2020


Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to March 2009
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.

For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced.
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
 3. by Access/Visa credit cards.
 4. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
  1. is IRREVOCABLE.
  2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
  3. allows the Company payment at sight in euro.
  4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
  5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
  6. allows both part shipment and trans-shipment.
  7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
  8. specifies ‘Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.
  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
 5. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 3. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.

Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk and ownership

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.

Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
 • because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
 • if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

Except as set out in Condition 15(i) , the Company’s sole obligation and liability , should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies

Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
 2. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
 • Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnel , Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only.

24. Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Customers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020


Äriühing on ettevõtetevahelistele tehingutele (business to business) keskendunud tarnija. Ent juhul, kui te olete Tarbijast ostja (vastavalt allpool sätestatud definitsioonile), kehtivad teile järgmised tingimused:

Premier Farnell UK Limited (tegutseb ärinime Farnell all)
Toodete eksporditingimused Tarbijatele

Kataloogi eeldatav kehtivuse periood: märts 2008 kuni Jaanuar 2020
Tingimuste väljaandmise kuupäev: märts 2008

1. Mõisted

Kogu käesolevate toodete tarnetingimuste tekstis omavad järgmised sõnad neile allpool antud tähendust:

Kataloog” – kataloog (sõltumata vormist, paber- või elektroonilise väljaandena), milles käesolevad Tingimused on sätestatud, ja mis sisaldab Äriühingu poolt pakutavate toodete loetelu.
Äriühing” – Farnell, firma Premier Farnell UK Limited (ettevõtte number 00860093) kaubandusüksus, mille registreeritud peakontor asub aadressil 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ, või selle poolt volitatud isikud.
Tingimused” – käesolevad tingimused.
Leping” – mis tahes meie ja teie vaheline Kaupade müüki ja/või Teenuste osutamist puudutav leping.
Tarbija” tähendab isikut, kes sõlmib Äriühinguga lepingu eesmärgil, mis ei ole seotud otseselt tema ameti- või äritegevusega, kelle Kaupade tellimuse Äriühing aktsepteerib.
Kaup” – mis tahes meie poolt teile tarnitud või tarnitav kaup.
Teenus” – mis tahes meie poolt teile osutatud või osutatav teenus.
Tooted” – mis tahes Kaubad või Teenused.
kirjalikult” – hõlmab ka elektroonilist suhtlust.

2. Tingimused

Kõik tellimused aktsepteeritakse Äriühingu poolt käesolevate Tingimuste alusel ja vastavalt Tingimustele.

Enne tellimuse esitamist on Tarbija kohustatud käesolevad Tingimused läbi lugema ja need aktsepteerima.

Käesolevad Tingimused tühistavad ja välistavad mis tahes muud tingimused, mida on käsitletud või millele on viidatud mis tahes läbirääkimiste käigus või Äriühingu ja Tarbija vahelistes suhetes. Kui ilmneb vastuolu

 • muude Kataloogi sätete ja käesolevate Tingimuste vahel; või
 • tellimuse sätete ja käesolevate Tingimuste vahel,

on ülimuslikud käesolevad Tingimused, kui Äriühing pole kirjalikult teisiti kokku leppinud. Koos Äriühingu poolt tellimusega seoses aktsepteeritud mis tahes tingimustega, kujutavad käesolevad Tingimused endast kogu Äriühingu ja Tarbija vahelist tellitud Tooteid puudutavat kokkulepet. Käesolevate Tingimuste muutmine on lubatud ainult juhul, kui Äriühingu nõuetekohaselt volitatud isik selleks selgesõnalise kirjaliku nõusoleku annab.

3. Hinnad

Kui pole öeldud teisiti, on Toodete hinnad väljendatud eurodes ja käibemaksuta, nagu on näidatud kataloogis või, kui see on asjakohane, Äriühing kirjalikus pakkumuses. Äriühing on rakendanud kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et Toodete hinnad on Kataloogis õigesti näidatud, kuid jätab endale õiguse igal ajal ja etteteatamata hindu muuta. Tasumisele kuuluvaks hinnaks on hind, mis kehtib tellimuse aktsepteerimise ajal, kui Äriühing pole informeerinud Tarbijat viivitamata hindade olulisest muutumisest ja Tarbija kinnitab uue hinnaga tellimuse. Kui Tarbija ei tellimust ei kinnita, loetakse, et tellimus pole esitatud ja Äriühing teavitab Tarbijat sellest ilma viivitamata.

Kui Tooteid tarnitakse partiide kaupa („Graafikujärgne tarne”), on tasutavaks hinnaks hind, mis kehtib esimese Tootepartii väljasaatmise ajal.

Äriühingu tüüpdokumentatsiooniks on ühes eksemplaris väljastatud arve ja lähetusteatis. Muude dokumentide, näiteks Kaubanduskoja tõend või konsulaartõend või legaliseerimine või arve lisakoopiad dokumentatsioonis ei sisaldu, kui Äriühingu pakkumus või pro-forma arves pole näidatud teisiti, ja Äriühing võtab vastava taotluse korral nimetatud dokumentide eest eraldi tasu.

4. Tasumine

Tasumine võib toimuda ühel järgmistest viisidest, vastavalt kokkuleppele Äriühinguga:

 1. Kauba tarnimisel väljastatud arves näidatud valuutas; või
 2. pangaülekandega netosummas, milleks Äriühing teatab vajadusel oma pangarekvisiidid; või
 3. Visa krediitkaardiga; või
 4. vastavalt mis tahes krediidikonto tingimustele, mida Äriühing käesolevate Tingimuste alusel Tarbija kontoga seoses võimaldab.

Pidage silmas, et Äriühing ei võta oma kanda mis tahes pangakulusid, komisjonitasu või lõive. Kõik akreditiivid peavad sisaldama selgesõnalist märget selle kohta, et kõik nimetatud kulud või komisjonitasud tasub Tarbija.

Kõik maksed tuleb teostada mahaarvamisteta, kinnipidamiseta või tasaarvelduseta. Maksetähtaeg on oluline. Kui Tarbija ei tasu makset tähtaegselt, siis on Äriühingul õigus, ilma et see piiraks tema õigust kasutada muid õigusi või kaitsevahendeid:

 1. tühistada tellimus või katkestada edasised tarned või täitmine;
 2. nõuda viivise tasumist (nii enne kui ka pärast mis tahes kohtuotsuse tegemist) tasumata summadelt; viivise määraks on 5% aastas lisaks HSBC Bank plc poolt kehtestatud baasmäärale, kuni makse on täies ulatuses tasutud.

5. Uued kontod

Tarbija, kes soovib avada kreeditkonto, peab esitama Äriühingule selle informatsiooni, mida Äriühing võib nõuda, ja Äriühingul on õigus teha selliseid otsinguid ja järelepärimisi, mida ta vajalikuks peab. Äriühing jätab endale õiguse oma täielikul äranägemisel, igal ajal ja Tarbijat eelnevalt teavitamata, võimaldada Tarbijale krediiti, keelduda krediidi andmisest või lõpetada krediidi pakkumine või vähendada või katkestada mis tahes krediidilimiit. Kõik kontosoodustused või krediiditingimused on Äriühingule siduvad üksnes juhul, kui Äriühing on neid kirjalikult kinnitanud.

6. Tellimused

Äriühing jätab endale õiguse keelduda tehingust mis tahes äriühingu, isiku või üksusega.

Tellimuse võib esitada telefoni, faksi, e-posti või veebi teel või e-kaubanduse tellimusena.

Enne tellimuse tegemist tuleb tarbijale anda ostu kohta järgmist teavet: ostetav toode, kogus, hind koos käibemaksuga ja tarne kogumaksumus.

Iga Tarbija poolt esitatav tellimus peab olema kirjalikult kinnitatud, kirjalik kinnitus peab sisaldama andmeid hinna, tootekirjelduse, koguse, tarne jms. kohta.

Tarbija peab helistamisel ja igasuguses kirjavahetuses näitama ära oma kontonumbri ja tellimuse numbri.

Dubleerimise vältimiseks peab telefonitellimuse kinnitus olema markeeritud selgelt „Ainult kinnitamiseks”. Äriühing ei võta endale vastutust tellimuste eest, mis pole nimetatud viisil markeeritud, ning dubleeritud tellimuse eest nõutakse sisse vastav tasu.

Krediitkaardiga tasumisel on tellimuse minimaalseks väärtuseks €30 võrdne summa Eesti kroonides.

Kui tellimus on aktsepteeritud, võib seda tühistada ainult Äriühingu nõuetekohaselt volitatud esindaja eelneva kirjaliku nõusoleku alusel.

Kauba tellimuste aktsepteerimine Äriühingu poolt toimub tellitud Kauba väljasaatmise vormis, ent Kauba väljasaatmine ei kujuta endast aktsepteerimist juhul, kui Tarbija tellimusel on Toodete hind valest näidatud või sellele on valesti viidatud.

7. Tarne

Telefoni, faksi, e-post, veebi- ja e-kaubanduse kaudu edastatud tellimusi peetakse automaatselt kiirtellimusteks ja, kui allpool pole sätestatud teisiti, rakendab Äriühing mõistlikke meetmeid selleks, et saata sel viisil tellitud Kaup välja samal päeval, tingimusel, et tellimused on saadud esmaspäevast reedeni enne kella 15.00 GMT, kui Kaup on tellitud hiljem, siis saadetakse nad järgmisel päeval välja Tarbija tellimuses tarnekohana näidatud kohta.

Muude kanalite kaudu tellitud Kaup tarnitakse 2-3 päeva jooksul Tarbija poolt tellimuses tarnekohana näidatud kohta.

Informatsioon tarne maksumuse kohta on avaldatud veebisaidil: vt. www.farnell.com/ee

Informatsioon tarneviiside kohta on avaldatud veebisaidil: vt. www.farnell.com/ee

Tarbija võib taotleda tarnet või täitmist osade kaupa 12 kuu jooksul tellimuse kuupäevast arvates. Äriühing jätab endale õiguse tarnida või täita tellimus osade kaupa. Tähtaegade eiramine tellimuse osade kaupa tarnimisel või täitmisel ei takista ega piira Äriühingu õigust teostada edasisi tarneid või osutada edasisi teenuseid vastava Lepingu alusel osade kaupa.

Äriühing võib kasutada mis tahes talle kättesaadavat tarnemeetodit. Äriühing rakendab mõistlikke meetmeid hinnanguliste tarne- ja/või teenuse osutamise tingimuste täitmiseks.

Äriühing jätab endale õiguse viivitada Kauba väljasaatmisega mitmel põhjusel, sealhulgas selleks, et teostada mis tahes vajalikku krediidi- või pettusevastast kontrolli või toimingid. Kui väljasaatmine nimetatud põhjusel viibib, teavitab Äriühing Tarbijat sellest õigeaegselt.

8. Kontroll, puudused ja vaegtarnimine

Tarbija on kohustatud niipea, kui see on mõistlikult võimalik, kontrollima Tooteid pärast nende tarnimist või, kui tegemist on Teenustega, siis nende täitmist, ja kui allpool Tingimuses 15 pole sätestatud teisiti, ei vastuta Äriühing ühegi Toodete puuduse eest, kui Äriühing pole 2 kuu jooksul pärast kontrollimist saanud vastavasisulist kirjalikku teadet. Äriühing ei kirjuta Kaubas sisalduvat tarkvara ja Tarbija ise vastutab Kauba kontrollimise eest enne selle kasutamist veendumaks, et tarkvara ei sisalda arvutiviiruseid.

Mis tahes Kaubasaadetise kogust, mida Tarbija on tarnekohas kinnitanud, loetakse lõplikuks tõendiks koguse kohta, mille Tarbija on tarnimisega seoses vastu võtnud. Arvestades allpool Tingimuse 16 (i) sätteid, piirdub Äriühing vastutus vaegtarne või mittetäitmise eest või tarnitud Kauba teavitatud puuduste või osutatud Teenuste teavitatud puuduste eest, kui teavitamine on toimunud vastavalt käesolevale Tingimusele 8, Kauba asendamise või Teenuse teistkordse osutamisega mõistliku aja jooksul, ilma Tarbijale lisakulutusi põhjustamata, või Toodete eest tasutud hinna tagastamisega vastavalt allpool Tingimuses 9 sätetele, kui kohaldatava õiguse kohustuslikud sätted ei sätesta teisiti.

9. Tagastamine – Reklamatsioonid

Kauba võib tagastada Äriühingule ainult juhul, kui Klient on kõigepealt saanud Äriühingult tagastamise autoriseerimisnumbri („RAN”). Kõik Kaubad tagastatakse Kliendi riisikol ja kulus ning need peavad olema Kliendi poolt vigastamata ja originaalpakendis. Klient vastutab Kauba tagastamise eest Äriühingule ja nimetatud tagastamise kohta tõendite esitamise eest.

Äriühing rakendab 21-päevst tagastamispoliitikat. Selleks, et Kaupa oleks õigus nimetatud alusel tagastada, tuleb Kaup tagastada nii, et Äriühing saaks selle kätte 21 päeva jooksul väljasaatmisest arvates. Klient peab tagastama Kauba aadressil: „The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” ning näitama seejuures selgelt ära Kliendi kontonumbri, tellimusnumbri ja RANi.

Äriühing võib oma äranägemisel aktsepteerida mis tahes Kauba, mis on tagastatud hiljem kui 21 päeva jooksul kui „ebasoovitav” või „ebaõigesti tellitud”, kuid sellele rakenduvad täiendavad lattupanemise kulud, mille suuruseks on 20% Kauba arvel näidatud väärtusest (minimaalselt €10).

Kaup, mis koosneb tarkvarast või on valmistatud eritellimusel või sisaldab direktiivis 2002/95/EÜ „Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes” („RoHS direktiiv”) nimetatud kahjulikke aineid, ei kuulu käesoleva Tingimuse 9 alusel tagastamisele. Mis tahes staatilisele elektrile tundlik hermeetilises pakendis tarnitud Kaup ei kuulu tagastamisele, kui selle mullpakend või koorikpakend, milles Kaup on tarnitud, on avatud, vigastatud või kahjustatud.

10. Taganemisõigus

Tarbijal on õigus taganeda Lepingust ilma põhjendusi ja täiendavat tasu maksmata 14 päeva jooksul asja tarnimisest või Teenuse osutamisest, selleks peab ta edastama kirjaliku (ent mitte e-posti teel) teate järgmisele aadressile: Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Kauba ostmist puudutavast Lepingust taganemisele peab Tarbija järgima eespool Tingimuses 9 kirjeldatud tagastamise korda. Kui Tarbija Lepingust taganeb ja Äriühing on võimaldanud Tarbijale eespool Tingimuses 4 (e) sätestatud viisil krediidivõimalust, on Tarbijal õigus käesolevas tingimuses sätestatud viisil sellest krediidilepingust taganeda.

Lepingust ja krediidilepingust taganemise õiguse kasutamise tähtaeg pikeneb 3 kuuni Kauba tarnimisest või, kui tegemist on Teenusega, Lepingu sõlmimisest, kui tarbijale ei ole edastatud kirjalikku tellimuse kinnitust, mis sisaldab toote nimetust, selle hinda ja tarneviisi ning selle hinna kinnitust.

11. Kirjeldus

Kõik spetsifikatsioonid, joonised, illustratsioonid, kirjeldused ja andmed massi, mõõtmete, võimsuse ja muude üksikasjade kohta, sealhulgas, piiranguteta, mis tahes lausung seadusandlusele või määrusele vastavuse kohta (ühiselt nimetatud „Kirjeldused”), kus tahes need ka ei esineks (kaasa arvatud, piiranguteta, käesolevas Kataloogis, andmelehtedel, rakendusteatistel, lähetusteatisel, arvel või pakendil) on mõeldud selleks, et anda Toodete kohta üldist teavet, kuid ei kujuta endast Lepingu osa. Juhul, kui mis tahes Kauba kirjeldus erineb tootja kirjeldusest, loetakse õigeks viimane.

Äriühing rakendab kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks Kirjelduste õigsust, kuid tugineb seejuures sellel informatsioonil, kui on, mille talle on võinud esitada tema tarnija, ja ta ei võta endale mingit lepingulist vastutust ega vastutust väärteo eest, aga ka mitte seadusandlusest tulenevat või muud vastutust nimetatud Kirjeldustes sisalduva eksimuse või väljajätu eest, sõltumata sellest, kas see on tingitud Äriühingu hooletusest või muul põhjusel. Äriühing võib muuta Tooteid kas jätkuva tootearenduse programmi alusel või selleks, et tagada Toodete vastavus seadusandlusele.

Piiramata käesoleva Tingimuse 11 kohaldatavust on soovitav, et Tarbija kontrolliks Kauba uusimat kirjeldust Äriühingu veebisaidilt, eriti RoHS direktiivi puudutavas osas, ent mitte üksnes.

12. Riisiko ja omandiõigus

Juhul, kui tarne toimub posti või kullerposti vahendusel, läheb Kauba kahjustumise või hävimise riisiko üle Tarbijale siis, kui Kaup on Tarbijale tarnitud ja Tarbija poolt kirjaliku kinnitusega vastu võetud.

Kauba omandiõigus läheb Tarbijale üle alles pärast seda, kui Äriühing on saanud kätte kõik (sularahas või kontole laekunud rahana) summad, mis Tarbija on kohustatud Äriühingu mis tahes kontole tasuma. Senikaua, kuni omandiõigus pole Tarbijale üle läinud, on Tarbija kohustatud hoidma Kaupa usalduse alusel kui Äriühingu rentnik. Kui makse pole tähtpäevaks täies ulatuses laekunud või kui Tarbija võtab vastu lõpetamisotsuse või kui kohus vastava otsuse teeb, või kui Tarbija mis tahes varale või ettevõttele määratakse haldur või eestkostja või kui Tarbija suhtes rakendatakse täitemenetlust või tema vara arestitakse või kui mis tahes muus jurisdiktsioonis rakendatakse Tarbija vastu sarnaseid meetmeid, on Äriühingul õigus, ilma eelnevalt teavitamata, võtta Kaup enda valdusesse tagasi ning siseneda selleks Tarbija valduses või omanduses olevatesse ruumidesse.

Käesolev Kataloog jääb igal ajal Äriühingu ainuomandisse.

13. Kvaliteedi tagamine

Kõik käesolevas Kataloogis käsitletud Kaubad on töödeldud ranges vastavuses kvaliteedistandarditega, mis on aktsepteeritud BS EN ISO 9001:2000 järgi, kui lähetusdokumentatsioonis pole sätestatud teisiti.

Täiendavat teavet saab Äriühingu müügibüroost tellimuse ajal. Mõningaid esemeid pakutakse kogu partii ulatuses jälgitavatena vastavalt CECC edasimüüjale kehtestatud nõuetele. Need tooted on Kataloogis eraldi välja toodud ja sertifitseerimise eest rakendub lisatasu €7.50.

Ohtlikele Kaupadele (IATA vorm), kui sellised on, kohaldatakse käesoleva Kataloogi avaldamise kuupäeval tasu €36.

14. Tööparameetrid ja sobivus konkreetseks eesmärgiks

Kui Äriühingu nõuetekohaselt volitatud esindaja ei ole konkreetselt ja selgesõnaliselt garanteerinud mis tahes tööparameetrite, tolerantside näitajaid või omadusi, ei vastuta Äriühing mingil viisil selle eest, et Tooted ei vasta nimetatud kriteeriumidele, sõltumata sellest, kas see on tingitud Äriühingu hooletusest või mitte, kohaldatava õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses. Vastutus selle eest, et Tooted oleksid piisavad ja sobivad kasutamiseks konkreetsel eesmärgil, lasub Tarbijal, kui Äriühingu nõuetekohaselt volitatud esindaja pole kirjalikus vormis selgesõnaliselt kinnitanud teisti. Tarbija järgib mis tahes nõuannet või soovitust, mille on andnud mõni Äriühingu töötaja, ja mida Äriühingu nõuetekohaselt volitatud esindaja pole kirjalikult kinnitanud, täielikult oma riisikol ja Äriühing ei vastuta ühegi nõuande ega soovituse eest, mida pole eespool sätestatud viisil kinnitatud. Kui Tingimuses 16 pole sätestatud teisiti, piirdub sel juhul, kui mõni käesoleva Tingimuse 14 garantii kohaselt kinnitatud lausung, nõuanne või soovitus osutub ebaõigeks, ebatäpseks või eksitavaks, Äriühingu vastutus Tarbija ees Toodete eest tasutud hinna tagastamisega või, Äriühing äranägemisel, Toodete asendamisega piisavate ja sobivate Toodetega.

15. Garantii

Äriühing rakendab meetmeid andmaks Tarbijale üle Kauba valmistaja poolt kehtestatud garantiikohustustest tulenevad hüved.

Lisaks sellele, kui Äriühingut rahuldaval viisil on leidnud tõendamist, et tegemist on vigastuse või defektiga, mida on põhjustanud ebakvaliteetsed materjalid, töö või konstruktsioon, remondib Äriühing Kauba tasuta või, Tarbija valikul, asendab Kauba või, kui tegemist on Teenusega, osutab Teenuse uuesti.

Käesolevat kohustust ei rakendata juhul,:

 • kui defekt on tekkinud seetõttu, et Tarbija on muutnud või remontinud Kaupa ilma Äriühingu kirjaliku nõusolekuta; või
 • kui Tarbija ei ole järginud valmistaja juhiseid Kauba ladustamise, kasutamise, paigaldamise või hooldamise osas; või
 • kui Tarbija ei ole teavitanud Äriühingut defektist vastavalt Tingimusele 8, juhul kui defekt oleks pidanud olema mõistlikus ulatuses ilmne mõistliku kontrolli käigus; või
 • kui Tarbija ei ole teavitanud Äriühingut defektist 12 kuu jooksul (või mõne muu perioodi jooksul, mille Äriühing Toodete tellimuse aktsepteerimise ajal sätestab) Kauba väljasaatmise või Teenuse osutamise kuupäevast arvates.

Mis tahes asendatavatele Toodetele või käesoleva Tingimuse 15 alusel remonditud Kaubale kohaldatakse käesolevaid garantiitingimusi esialgse Toodete tarnimise ajal antud garantiiperioodi järelejäänud osa jooksul. Kõik asendatud Kaubad kuuluvad Äriühingule.

Kui Tingimuses 16 (i) pole sätestatud teisiti, piirdub Äriühingu vastutus, juhul, kui mis tahes Tooted osutuvad vastavalt käesoleva Tingimuse 15 sätetele vigasteks või defektseteks, Äriühingu valikul, üksnes vastava Kauba remondi või asendamisega või vastava Teenuse uuesti osutamisega või vastavate Toodete eest tasutud hinna tagastamisega.

Arvestades eespool sätestatud ja juhul, kui Tingimuses 16 (i) ja eespool Tingimuses 8 pole sätestatud teisiti, on käesolev Tingimus ainus Äriühingu kohustus ja ainus Äriühingu poolne defektsete Toodete Tarbijale heastamise viis ning Tarbija aktsepteerib seda kui tingimust, mis asendab kõik selgesõnalised või kaudsed seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimused või tagatised, mis puudutavad Kauba (või mis tahes sellega seoses kasutatavate materjalide) rahuldavat kvaliteeti, sobivust eesmärgiks või tegevuseks või Teenuste tavapärast teostuse taset ja käesolev Tingimus välistab kõik sellised kinnitused, tingimused ja tagatised.

16. Vastutuse välistamine

 1. Äriühing ei välista oma vastutust Tarbija ees:
  • Kui Äriühing rikub 1979.a. Kaubamüügiseaduse paragrahvist 12 või 1982.a. Kaupade ja teenuste tarneseaduse paragrahvist 2 tulenevaid kohustusi;
  • Äriühingu hooletuse tõttu asetleidnud isikukahju- või surmajuhtumi puhul vastavalt 1987.a. tarbijakaitseseaduse paragrahvile 2 lg 3;
  • mis tahes asjaolude korral, mille puhul oleks Äriühingu poolt vastutuse piiramine või vältimine, või katse selliselt toimida, ebaseaduslik; või
  • kelmuse, sealhulgas sihiliku eksitamise korral.
  • kahju eest, mida on põhjustanud Äriühingu tahtlik väärkäitumine või raske hooletus.

Välja arvatud Tingimuses 8 (Kontroll, puudused ja vaegtarnimine), 14 (Tööparameetrid ja sobivus konkreetseks eesmärgiks) ja 15 (Garantii) ning eespool Tingimuse 16 (i) sätestatu, ei vastuta Äriühing Tarbija ees mitte mingil viisil (sõltumata sellest, kas tegemist on lepingulise vastutusega, vastutusega väärteo (sh hooletuse) eest, seadusliku kohustuse rikkumisega, restitutsiooniga või muu vastutusega) mis tahes kahjustuste või otsese, kaudse või tingimusliku kahju eest (sh kõik nimetavad mõiste hõlmavad, piiranguteta, puhtalt majanduslikku kahju, saamata jäänud tulu, ärivõimaluste kaotust, kasutusvõimaluse kaotust, andmete kaotust, arvuti seisuaega, firmaväärtuse langust, äritegevuse katkemist, suurenenud ostu- või tootmiskulusid, võimaluse kaotust, lepingu kaotust ja muud sarnast kaotust), sõltumata nende põhjusest, kui see tuleneb või on seotud:

 • mis tahes Toodete või Toodete valmistamise, müügi, teostamise või tarnega või Toodete vaegteostuse või vaegtarnega või nendega viivitamisega Äriühingu poolt või Äriühingu töötajate, agentide ja alltöövõtjate poolt; või
 • mis tahes Lepingu selgesõnaliselt või kaudselt väljendatud tingimuste rikkumisega Äriühingu poolt; või
 • mis tahes Toodete või mis tahes Kaupa sisaldavate või Toodete abil väljatöötatud toodete kasutamisega, edasimüügi või tarnega; või
 • mis tahes Äriühingu tegevuse või tegevusetusega Tarbija ruumides; või
 • mis tahes Äriühingu nimel väljendatud või väljendamata kinnitusega või antud või andmata nõuandega, kaasa arvatud sellistega, mis puudutavad vastavust seadusandlusele või normatiivaktidele; või
 • muul viisil Lepinguga.

Ning Äriühing välistab käesolevaga maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses kõik tingimused, tagatised ja sätted, selgelt väljendatud (välja arvatud need, mida sisaldavad käesolevad Tingimused või mis on antud Tingimuse 14 kohaselt) või kaudselt väljendatud, tavapärased või muud tingimused, mis ilma sellise välistamiseta eksisteeriksid või võiksid eksisteerida Tarbija kasuks.

Välja arvatud Tingimuses 16 (i) sätestatud ulatuses piirdub Äriühingu kogu lepinguline vastutus, vastutus väärteo (sh hooletuse), seadusest tuleneva kohustuse, eksitamise või muu eest, üksnes Kauba remontimise või asendamisega või, kui tegemist on Teenusega, siis Teenuse taasosutamisega või, Äriühingu valikul, nimetatud Toodete eest juba tasutud raha tagastamisega.

Kõik Äriühingu töötajad, agendid ja alltöövõtjad võivad tugineda Tingimustes 8, 11, 15, 14, 16 ja 17 sätestatud välistustele ja piirangutele ja neid endale kohaldada selle isiku oma nimel ja oma kasuks.

17. ProductWatch ja Farnell ProductFind

Tarbija on teadlik asjaolust, et neid teenuseid osutatakse tasuta. Piiramata Tingimuse 16 üldist iseloomu:

 1. Seoses ProductWatch teenusega
  Äriühing rakendab kõiki mõistlike meetmeid teavitamaks Tarbijat esimesel reaalsel võimalusel mis tahes Kauba peatselt saabuvast pakkumisaja lõppemisest või asendamisest, ent ei võta endale mingit vastutust juhul, kui ta ei suuda seda õigeaegselt või üldse teha, samuti ei vastuta Äriühing juhul, kui ta ei asita andmeid võimalike või asjakohaste asenduskaupade kohta või ei osuta teenust eeldataval viisil või ajal. Tarbija on kohustatud otsustama, kas pakutav Kaup on sobiv Tarbija kavandatavaks kasutuseks ning Äriühing ei tee selles kohta mingeid avaldusi ega anna mingeid tagatisi.
 2. Seoses Farnell ProductFind teenusega
  Äriühing rakendab kõiki mõistlike meetmeid abistamaks Tarbija sobiva Kauba väljavalimisel ja/või omandamisel, ent ei võta endale mingit vastutust juhul, kui ta ei suuda seda õigeaegselt või üldse teha, samuti ei vastuta Äriühing juhul, kui ta ei ole võimeline leidma võimalikku või sobivat Kaupa või ei osuta teenust eeldataval viisil või ajal. Tarbija on kohustatud otsustama, kas Kaup on sobiv Tarbija kavandatavaks kasutuseks ning Äriühing ei tee selles kohta mingeid avaldusi ega anna mingeid tagatisi.

18. Intellektuaalomandi õigus

Käesolevas Kataloogis olevatele Toodetele võib laiendada intellektuaal- ja tööstusomandi õigus, sealhulgas patendid, oskusteave, kaubamärgid, autoriõigus, tööstusdisainilahenduse õigus, kasuliku mudeli õigus, andmebassi õigus ja muud kolmanda isiku õigused. Tarbijale ei anta mitte ühtegi õigust ega litsentsi peale õiguse Tooteid Tarbija tavapärase äritegevuse raames kasutada või Kaupa edasi müüa. Äriühing ei võta endale mingit vastutust mis tahes nõude puhul, mis on seotud mõne nimetatud õiguse rikkumisega, sõltumata sellest, kuidas see on esitatud.

Konkreetselt, piiramata eespool sätestatu ulatust, jääb omandiõigus mis tahes tarkvaraprogrammile, mis kujutab endast kogu Kaupa või osa sellest, Äriühingule ja/või selle tarnijatele. Tarbija kohustub tutvuma talle antud litsentsi- või kasutusõiguse tingimustega ja tasuma mis tahes tasumisele kuuluva kasutustasu.

Äriühingule kuulub käesoleva Kataloogi täielik autoriõigus ning selle terviklik või osaline reprodutseerimine on ilma Äriühing eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

19. Isikuandmete kasutamine

Mõiste „Isikuandmed”, kui seda on kasutatud Tarbija kohta, tähendab igasuguseid andmeid, mille alusel (kas eraldi või koos muu Äriühingu kasutuses oleva informatsiooniga) on Äriühingul võimalik nimetatud Tarbijat identifitseerida, sõltumata sellest, kuidas ja millal andmed on esitatud.

Äriühing võib töödelda Isikuandmeid mõnel või kõigil käesolevates tingimustes sätestatud või eesmärkidel või eesmärkidel, mis tulenevad Äriühingu ja Tarbija vaheliste suhete kontekstis, sealhulgas:

 1. selleks, et otsustada, kas astuda Tarbijaga lepingulisse vahekorda või temaga kokkulepet sõlmida. See tegevus võib hõlmata Tarbija või selle esindajate kohta teostatavaid krediidiinfo otsinguid ja informatsiooni avaldamist vastavale organile selle kohta, kuidas Tarbija oma arveldusi teostab, aga ka muid pettusevastast või isiku tuvastamise kontrolli;
 2. tellimuste täitmiseks, haldamiseks, klienditeeninduseks, Tarbija ostueelistuste väljaselgitamiseks ja Äriühingu äritegevuse ning tema poolt pakutavate kaupade ja teenuste analüüsimiseks, arendamiseks ja parendamiseks;
 3. selleks, et pakkuda otseturunduse korras posti, faksi, telefoni, e-post, SMS-i, MMS-i või muul viisil, kooskõlas Tarbija eelneva selgesõnalise nõusolekuga, Äriühingu tooteid ja teenuseid ning teiste Pemier Farnell kontserni ettevõtete tooteid ja teenuseid või kolmandate isikute tooteid ja teenuseid, mis Äriühingu arvates võivad Tarbijale või tema esindajatele huvi pakkuda, ulatuses, milles tal on seaduslik õigus seda teha;
 4. kuriteo ennetamiseks või avastamiseks.

Isikuandmete töötlemine võib sisaldada:

 1. Isikuandmete avaldamist Äriühingu teenusepakkujatele ja agentidele Tarbija tellimuse töötlemise eesmärgil;
 2. Isikuandmete avaldamine teistele Pemier Farnell kontserni ettevõtetele, kelle tooted ja teenused Äriühingu arvates võivad Tarbijat huvitada;
 3. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele, kelle tooted ja teenused Äriühingu arvates võivad Tarbijat huvitada;
 4. Isikuandmete edastamine väljapoole EMP-d, sealhulgas riikidesse, mille seadused ei pruugi tagada Isikuandmete piisavat kaitset. Äriühing edastab Isikuandmeid väljapoole EMP riike ainult äriühingutele, mis on garanteerinud Äriühingule samasuguse Isikuandmete kaitse taseme, mida kohaldatakse Isikuandmetele UK-s.

Juhul, kui Tarbija mis tahes ajal otsustab, et ei soovi üldse oma Isikuandmete kasutamist eespool näidatud eesmärkidel, peab ta pöörduma Turundusjuhi poole aadressil Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU või teavitama telefoni teel tehtava tellimuse raames oma otsusest ükskõik millist meie müügiesindajat.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas Äriühing isikuandmeid kasutab, leiate Äriühingu veebisaidilt privaatsuspoliitika leheküljelt.

20. Reklaamikampaaniad

Juhul, kui Äriühing edastab Tarbijale Äriühingu poolt pakutavaid kaupu või teenuseid puudutavaid turundusmaterjale, rakendatakse kõigile selliste materjalide alusel ostetud Toodetele käesolevad Tingimused.

21. Päritolumaa

Kaubad võivad olla pärit mitte-EÜ allikast. Kui Äriühing pole kirjalikult kinnitanud teisiti, ei ole ükski käiesolevas Kataloogis sisalduv väide käsitletav päritolu allikat, Kauba või mis tahes selle osa valmistajat või tootjat puudutava avaldusena. Juhul, kui Tarbija taotleb päritolusertifikaati ja see on kättesaadav, võib Äriühing need taotluse käigus kokkulepitava hinna eest edastada.

22. Müügikeskus

Müügikeskus võib tarnida Kaupa ainult ametlike tellimuste alusel krediit-, deebetkaardi või sularahatehinguna. Kauba kättesaamisel on vajalik omada ostutellimust. Sularahatehinguid võib teostada ainult müügikeskuses.

23. Eksport

Tarbija on kohustatud omandama oma kulul mis tahes litsentsi ja täitma kõiki Ühendkuningriigis kehtivaid eksport reguleerivaid õigusakte ning kõiki importi või eksporti reguleerivaid õigusakte, mis kehtivad riigis, kuhu Kaup kavandatakse tarnida.

Mõningatele Ameerika Ühendriikidest imporditud Kaupadele kohaldatakse teatud piiranguid.

Ameerika Ühendriikides valmistatud ja sealt pärit kaupade puhul kohustub Tarbija järgima kõiki Ameerika Ühendriikide või välismaiste ametkondade ja asutuste kehtestatud kohaldatavaid ekspordiseadusi, piiranguid ja õigusakte ning mitte importima, eksportima ega võõrandama re-ekspordiks ühtegi toodet riiki, kuhu selle importimine, eksportimine või re-eksportimine on keelatud või mis kuuluvad embargo, keelu või blokaadi alla, samuti on keelatud neid importida, eksportida või re-eksportida konkreetsele isikule või äriühingule, keda vastavas USA või välisriigi seaduses või määruses on konkreetselt nimetatud. Tarbija avaldab ja kinnitab, et ta ei ole Keelatud isikute nimekirjas, Eriliselt tähistatud kodanike või välistatud kodanike nimekirjas ning tal pole muul viisil seadusega keelatud Tooteid osta.

Äriühing jätab endale õiguse mitte tarnida Tooteid teatud tarbijatele või teatud riikidesse ja nõuda Tarbijalt kõiki andmeid Kauba lõpplasutuse ja lõpliku sihtkoha kohta.

24. USA Kaup*

Seoses Lepinguga, mis puudutab niisuguse Kauba tarnimist, mille kohta Äriühing tellimise ajal teatab, et kaup paikneb USA laos või et sellele kohaldatakse Newarkist otsetarne tingimusi („USA Kaup”), rakenduvad lisaks kõigile teistes Tingimustes sisalduvatele sätetele ka käesoleva Tingimuse 24 sätted. Juhul, kui eespool toodud sätete ja käesoleva Tingimuse 24 sätete vahel ilmneb lahknevusi, on ülimuslik Tingimus 24. Käesolevat Tingimust 24 ei kohaldata Lepingule, mis ei hõlma USA Kaupu.

 1. Tarne
  Kõigile USA Kauba tellimustele lisandub täiendav transporditasu, mille suuruse avaldab Äriühing tellimuse tegemise ajal (käesoleval ajal €25, kuid summa võib aeg-ajalt muutuda) („USA Kauba Tasu”). USA Kauba Tasu tuleb maksta üks kord Lepingu kohta, sõltumata sellest, kui palju USA Kaupu Lepingu alusel on tellitud ja ainult üks kord Lepingu kohta, kui tegemist on Graafikujärgset Tarnet käsitleva Lepinguga. USA Kauba Tasu kuulub tasumisele seoses mis tahes Lepingu alusel teostatava esimese USA Kauba tarnega.
  USA Kaup tarnitakse tavaliselt 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist, kui see on laekunud tööpäeval enne kella 17.00 GMT. USA Kaup, mida puudutav tellimus on laekunud tööpäeval pärast kella 17.00 GMT või puhkepäeval, tarnitakse tavaliselt 3 tööpäeva jooksul tellimuse kättesaamise päevale järgnevast järgmisest tööpäevast arvates. See ei sõltu tellimusprotsessi käigus valitud tarneviisist (mida rakendatakse jätkuvalt kõigile ülejäänud tellitud Kaupadele). USA Kaubale ei kohaldata samal päeval või järgmisel päeval kohaletoimetamise teenuse eritingimusi. Nagu eespool on sätestatud, on tarneajad käsitletavad ainult orienteerivatena.
 2. Tühistamine ja tagastamine
  Välja arvatud Tingimuses 11 eespool sisalduvad sätted, on kõik USA Kauba tellimused, olgu tegemist ühekordse või graafikujärgse tarnega, tagasivõtmatud ning neid pole võimalik tühistada ning USA Kaupa ei või tagastada muul viisil peale Tingimuses 11 või 16 (kui on asjakohane) sätestatu, või Äriühingu juhataja eelneva kirjaliku nõusolekuga.
 3. Isikuandmete kasutamine seoses USA Kaubaga
  Selleks, et täita USA Kaupa puudutavat Lepingut edastab Äriühing Kauba saaja Isikuandmed USA-sse. USA Kauba tellimuse esitamisel aktsepteerib Tarbija andmete edastamise ja nõustub andmete edastamisega, ehkki USA ei taga samasugust Isikuandmete kaitse taset nagu UK. Äriühing püüab tagada, et Isikuandmed on tema USA esindajate käes piisavalt kaitstud. Juhul, kui Isikuandmed puudutavad teist füüsilist isikut, kellele Kaup tarnitakse, kinnitab Tarbija, et tal on nimetatud isikult volitus anda tema nimel vastav nõusolek. Tarbijal on õigus keelduda nõusoleku andmisest või tühistada oma nõusolek, selleks peab ta pöörduma Ekspordiosakonna poole aadressil Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, Ühendkuningriigid, kuid see kärbib olulisel määral nende teenuste ulatust, mida Äriühing võib pakkuda ning võib tähendada, et Äriühing peab Lepingu tingimusi muutma.

* Kohaldatav ainult EL riikidele.

25. Mõningatele toodetele kehtestatud ealised nõuded

Juhul, kui seadus nõuab teatud Kauba ostmisel minimaalset vanust, kinnitab Tarbija, et ta on vanem kui seadusega nõutud vanus ning et Kauba tarne võtab vastu isik, kes on vastava vanusepiirangu ületanud.

26. Kasutamine elustamis- ja meditsiiniseadmetes

Kaup ei ole mõeldud kehasse implanteerimiseks ega kasutamiseks elustamisseadmetes, muudes meditsiiniseadmetes, aga ka mis tahes muul viisil sellistes süsteemides, mille rike võib põhjendatud arvamuse kohaselt isikukahjusid põhjustada. Tarbijad, kes Kaupa sellistel eesmärkidel kasutavad, teevad seda oma riisikol ja kohustuvad kaitsma Äriühingut ja selle tarnijaid igasuguse ja kogu vastutuse eest ning hüvitama neile kõik kulutused (sealhulgas kulu), mida selline kasutamine on põhjustanud.

27. Euro

Juhul, kui UK võtab kasutusele Euroopa ühisraha (mille kohta kasutatakse nimetust „euro” või muud nimetust) või leping kokku Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade vahetuskursside fikseerimises, ei oma see asjaolu ühegi Lepingu tingimuse muutmist ega Lepingu täitmist või kohustusest vabanemist mõjutavat jõudu.

28. Vääramatu jõud

Äriühing ei ole Tarbija ees mingil moel vastutav ning Äriühingut ei loeta käesolevaid Tingimusi rikkunuks selle tõttu, et Äriühing on viivitanud mis tahes Äriühingu Lepingust tuleneva kohustuse täitmisega või on jätnud selle täitmata, kui viivitus või mittetäitmine on põhjustatud asjaolust, mis jääb väljapoole Äriühingu mõistlikku kontrolli (sealhulgas, kuid mitte üksnes, riigivõimu tegevus, sõda, tulekahju, plahvatus, üleujutus, importi- või eksporti puudutavad õigusaktid või embargod, töövaidlused või suutmatus omandada Kauba varusid või tööjõudu või viivitused sellega). Äriühing võib, oma valikul, viivitada Lepingu või selle osa täitmisega või tühistada Leping tervikuna või osaliselt.

29. Telefonikõnede salvestamine

Äriühing jätab endale õiguse jälgida, kuulata pealt või salvestada telefonikõnesid ja võib jälgida või hõivata kõiki e-posti teel või muul elektroonilisel viisil edastatud teateid, mis on saadetud tema tegevuskohta koolituse, turvalisuse ja kvaliteedi eesmärgil.

30. Kohaldatav õigus

Kõigile Lepingutele kohaldatakse Inglise õigust ja neid tõlgendatakse Inglise õiguse alusel ning Pooled kohustuvad alluma Inglise kohtute jurisdiktsioonile.

31. Üldist

Mis tahes käesolevate Tarnetingimuste sätet, mis pädeva asutuse arvamusel on kehtetu, tühine, tühistatav, mittetäidetav, põhjendamatu (tervikuna või osaliselt) loetakse sellise kehtetuse, tühisuse, tühistatavuse, mittetäidetavuse või põhjendamatuse ulatuses eraldatavaks ning see ei avalda mõju ei teistele Tarnetingimuste sätetele ega vastava sätte ülejäänud osale. Juhul, kui Äriühing ei suuda mõnda käesolevate Tarnetingimuste sätet tervikuna või osaliselt kehtestada, ei käsitleta seda käesolevatest Tarnetingimustest tulenevatest õigustest loobumisena.

Äriühingul on õigus, ilma Tarbija nõusolekuta või Tarbijat teavitamata, igal ajal võõrandada käesolevatest Tingimustest ja/või mis tahes Lepingust tuleneva koormatava hüve mis tahes oma kontserni äriühingule (vastavalt definitsioonile, mis sisaldub 1989.a. Äriseaduse paragrahvis 53 lg 1).

Kui Tingimuses 16 pole sätestatud teisiti, ei kavatse Lepingu pooled kohaldada käesolevaid Tingimusi 1999. aasta lepingute (kolmandate isikute õiguste) seaduse alusel ühelegi isikule, kes ei ole käesolevate Tingimuste pooleks.

32. Tõlked

Juhul, kui käesolevate tingimuste ja nende tingimuste tõlke vahel ilmnevad vastuolud, on ülimuslik eestikeelne versioon.

33. Ärijuhtimine

Kogu või osa kaubanduskonto eduka loomise ja tellimuse töötlemisega seotud haldusest saab automatiseerida

Käesolevad Tingimused tühistavad kõik varasemad redaktsioonid.
Jaanuar 2020


The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity, whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.

Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
 3. Visa credit cards; or
 4. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.

Before placing an order a consumer is to be provided with information on the purchase regarding a description of product to be purchased, quantity, price including VAT, and total cost of delivery.

Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.

The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

The minimum order value for credit card transactions is the equivalent in EEK of €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.

Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.

Information on the costs of delivery are provided on the website: see www.farnell.com/ee

Information on the modes of delivery available on the website: see www.farnell.com/ee

The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates.

The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 2 months of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9. Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the Contract without providing justification and without additional charges within 14 days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the Contract regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above. If the Consumer is withdrawing from the Contract and the Company has offered any credit terms to the Consumer as specified in Condition 4 e above, the Consumer shall although have the right to withdraw from this credit agreement on the same conditions specified herein.

This time for withdrawal from the Contract and credit agreement shall be prolonged to 3 months after delivery of Goods or in case of Services after concluding Contract, if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode and costs.

11. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes, on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct.

The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 11, Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12. Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.

Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer, the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer, or an execution or distress is levied against the Consumer, or any equivalent action is taken in any other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Consumer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Consumer’s choice, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
 • because the Consumer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or
 • if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.

Except as set out in Condition 16(i) , the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
  • For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour or due to gross negligence.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors; or
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
 • Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.

Save as set out in Condition 16(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

17. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website

20. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21. Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23. Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or subject to the Newark direct ship terms (“ US Stock Goods ”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US StockGoods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 11 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Consumers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then Estonian version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020